szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż Przedsiębiorstwa Dudek and Kostek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nieruchomość w Jastrzębiu-Zdr.

Data:
2024-06-26 13:30
Sprzedawca:
Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości
Al.Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
tel. 534 066 386
Cena wywoławcza
4 498 410,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

sygn. akt: XII GUp 160/18

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż majątku przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (02 - 017 Warszawa), Al. Jerozolimskie 123A na następujących warunkach:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest majątek przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie obejmującej składniki majątkowe przedsiębiorstwa opisane w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2022 r za cenę nie niższą niż 4 498 410,00 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć 00/100).
 2. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą:

a)       nieruchomość gruntowa zabudowana , stanowiąca przedmiot prawa własności, położona w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rozwojowej 1, miasto Jastrzębie Zdrój, powiat Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, zabudowana halą magazynowo- produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni zabudowy 3 254m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 884/14 am-6 opisana w Księdze Wieczystej nr GL1J/00042711/3 oraz działka nr 794/32 am-8 opisana w Księdze wieczystej nr GL1J/00046777/1, o łącznej powierzchni 1,5 ha. Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju - V Wydział Ksiąg Wieczystych;

b)        słupowa stacja transformatorowa;

c) hala o powierzchni użytkowej 3.151,87 m2.

 1. Cena wywoławcza majątku przedsiębiorstwa wynosi 4 498 410,00 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć 00/100), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on wymagany.
 2. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 24 czerwca 2024 roku. Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Dudek & Kostek Sp. z o. o w upadłości z siedzibą: 02 - 017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 123A Sygn. akt XII GUp 160/18 i dostarczona do Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym Gliwice Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, w godzinach pracy Biura przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura Podawczego.
 3. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 449 841,00 złotych (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1020 2498 0000 8702 0642 9056 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
 4. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 5. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza.
 6. Przetarg będzie prowadzony z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie przetargu z dnia 12 września 2023 r (do wglądu w sekretariacie Sądu) przy zastrzeżeniu sprzedaży w następującej kolejności : w pierwszej kolejności część dotycząca ruchomości, w drugiej kolejności część dotycząca nieruchomości. W przypadku braku oferentów na część ruchomą majątku (100%), sprzedaż nieruchomości nie zostanie zrealizowana, przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie unieważniony.
 7. Sędzia-Komisarz dokonuje otwarcia ofert i syndyk wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 8. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
 9. Oferta kupna powinna zawierać:

a)       nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta;

b)       proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę zapłaty;

c)       potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

d)       oświadczenie, że oferent nie jest Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej;

e)       oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad w nich zawartych.

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 26 czerwca 2024 roku, godzina 13:30, sala 112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
 2. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyn.
 3. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 4. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.
 5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.
 6. Cena sprzedaży majątku przedsiębiorstwa – pomniejszona o wpłacone wadium – powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy);.
 7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
 8. Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży majątku przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie XII GUp 160/18, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 41-101 Gliwice).
 9. Majątek Przedsiębiorstwa można oglądać w terminie od dnia 21 czerwca 2024 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel. 501 438 343).

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Rozwojowa
Kod i miasto:
Jastrzębie-Zdrój
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna