szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Rashape sp. z o.o. w restrukturyzacji

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana

Data:
2024-06-26 16:00
Sprzedawca:
Rashape sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Gabriela Narutowicza 1 , 41-800 Zabrze
tel. 32 555 02 37
Cena wywoławcza
39 021 430,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU [KRS: 0000505178]

 

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

SPRZEDAŻ - W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Zarządca masy sanacyjnej RASHAPE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zabrzu, ustanowiony w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, pod sygn. akt GL1G/GRs/2/2022 zaprasza do składania ofert zakupu:

 

1. prawa użytkowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Pułaskiego 17 (dalej: Przedmiot sprzedaży), o numerach działek: 822/6, 823/6, 830/6, 831/6, 2410/110, 2779/110, 2780/110 o łącznej powierzchni 1,8225 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1Z/00018521/0 wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych,

 

za cenę nie niższą niż: 39 021 430,00 PLN (trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) netto
+ ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

 

Charakterystyka oferty:

1. przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego z dnia 06.05.2024 r.;

2. kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;

3. cena wywoławcza ww. Przedmiotu przetargu została ustalona według Operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami magazynowymi i usługowymi, położonej w obrębie 0012 Zabrze, działki gruntu nr 822/6, 823/6, 830/6, 831/6, AM-13 2410/110, 2779/110, 2780/110, AM-4 o łącznej powierzchni 1,8225 ha, Gmina M. Zabrze, Powiat M. Zabrze, Woj. Śląskie sporządzonym w dniu 18 stycznia 2023 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Sabinę Ziółkowską, nr uprawnień 6661, biorąc za podstawę wartość wynikającą z ceny rynkowej sprzedaży;

4. oferta musi zostać złożona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – RASHAPE – OFERTA – SANACJA – NIERUCHOMOŚĆ W ZABRZU”. Oferty należy składać nie później niż do dnia 26.06.2024 r. do godziny 15:45, przy czym oferty należy składać osobiście w biurze Organizatora (KMS Michalak Sokół sp. z o.o. na adres: ul. Działkowej 8 [IV piętro], w Chorzowie (41-506) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00, a w dniu 26.06.2024 r. do godziny 15:45) lub korespondencyjnie (zaadresowanej na: KMS Michalak Sokół sp. z o.o. na adres: ul. Działkowej 8 [IV piętro], w Chorzowie (41-506); decyduje data i godzina faktycznego wpływu do biura Organizatora, a nie data stempla pocztowego). Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana;

5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla masy sanacyjnej wadium w kwocie 3 902 143,00 PLN (trzy miliony dziewięćset dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o którym mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym o numerze 71 8436 0003 0000 0026 9411 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL71 8436 0003 0000 0026 9411 0001 [kod SWIFT:  POLUPLPR];

6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 [IV piętro], w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 16.00;

7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe będą się różnić o kwotę 10% najwyższej oferty, Organizator może zakwalifikować te oferty do dodatkowej licytacji ustnej (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8 [IV piętro], 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie 16:15; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych);

8. wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa do nieruchomości, w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego i inne opłaty publicznoprawne pokrywa Nabywca.

9. strony zawrą umowę sprzedaży na piśmie w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych od dnia zawiadomienia Nabywcy o uzyskaniu zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Przy czym do terminu tego nie zostanie wliczony termin na uzyskanie zgód związanych z prawem pierwokupu lub odkupu;

10. niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat Przedmiotu przetargu objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 307 50 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kmsbiznes.pl.

 

Ze stanem prawnym Przedmiotu przetargu, operatem Przedmiotu przetargu oraz Regulaminem można zapoznać się – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w biurze Zarządcy masy sanacyjnej Rashape spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Zabrzu – Biurze doradcy restrukturyzacyjnego w Chorzowie (41-506), przy ul. Działkowej 8 [IV piętro].

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Pułaskiego
Kod i miasto:
Zabrze
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna