strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Polityka Prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Aukcyjny Mariola Nosko z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław (dalej: Firma ).

Dane kontaktowe Firmy: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 71 34 00 855, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 71 345 07 32, adres email: rodo@dawro.pl.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Firmy, można skontaktować się pisząc na adres email: rodo@dawro.pl lub na adres siedziby Firmy z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

Jakie dane o Tobie zbieramy?


Dane zbierane podczas realizacji usług.

Zbieramy Twoje dane w celu zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z umową. Przetwarzany dane takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu), NIP, PESEL, nr księgi wieczystej oraz adres.

Dane zbierane podczas subskrypcji Newslettra.
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu – subskrypcji Newslettera będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email na który będzie wysyłany Newsletter.

Dane zbierane automatycznie.Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami.
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Dane zbierane podczas rejestracji oraz udziału w Aukcji.

 1. Firma przetwarza dane osobowe:
 1. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tvm do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych art. 6 ust. 1 lit, b) Rozporządzenia), ti. w celu:
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Firmą i Sprzedającym, 
 • realizacji zawartej z Firmą umowy,
 • dokonania czynności prawnej przez Firmę na Pani/Pana żądanie;
 1. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie (art. 6 ust. 1 lit, c) Rozporządzenia), ti. w celu:
 • realizacji obowiązków Firmy wynikających z przepisów prawa, dotyczących działalności banków, w szczególności na podstawie Prawa Bankowego, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących konsumentów, przepisów księgowych i podatkowych, oraz wymogów regulacyjnych (nałożonych przez instytucje nadzorujące wykonywanie działalności przez Bank takie jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisję Nadzoru Finansowego),
 • zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków, instytucji kredytowych, finansowych, pożyczkowych i płatniczych oraz ich klientów, w szczególności zapobiegania wykorzystywania działalności Firmy do celów przestępczych.
 1. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), ti. w celu:
 • obsługi korespondencji i komunikacji prowadzonej z Panią/ Panem,
 • marketingu bezpośredniego realizowanego przez Firmę,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wewnętrznych celów administracyjnych Firmy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Firmy, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych,

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
 1. Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor informacji Finansowej; Komisja Nadzoru Finansowego; Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy;
 2. podmioty z grupy kapitałowej2, do której należy Sprzedający;
 3. banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zgód udzielonych przez Panią/Pana (np. zakłady ubezpieczeń - w celach realizacji umów ubezpieczenia lub w celu promocji produktów i usług tych podmiotów; podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Sprzedający - w celu promocji produktów i usług tych podmiotów, organy administracji publicznej właściwe dla rejestracji pojazdów);
 4. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Firmy na podstawie zawartej ze Sprzedającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi agencyjne, windykacyjne
 1. inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Firmę.
 1. Firma nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Firmą umowy lub innej czynności prawnej - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie - w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną - do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności przez banki, w szczególności:
 • dla dokumentacji podatkowej - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • dla dokumentacji księgowej - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione),
 • dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy - przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne
 1. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Firmę;
 1. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

Jest to prawo do uzyskania od Firmy potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Firma ujawniła Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom.

 1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Firmy niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 1. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Firmy niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Firma ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek; (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Firma nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Firma jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia:

Jest to prawo do żądania od Firmy ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Firma nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Firma może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych Firmie przez Panią/Pana oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na Pani/Pana żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Firmy, wówczas Firma ma prawo odmówić wykonania Pani/Pana żądania do przeniesienia takich danych, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/-y.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

       Rozporządzenia:

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Firmy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji Firma nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są Firmie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas Firmie nie będzie wolno przetwarzać Pani/Pana danych do takich celów.

 1. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub wykonania na Pani/Pana żądanie innej czynności prawnej z Firmą.
 3. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 7, w następujący sposób:
 1. pisemnie na adres ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław,
 2. telefonicznie pod numerem telefonu 71 34 00 855,
 3. elektronicznie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza na stronie www.dawro.pl/kontakt.
 4. osobiście w siedzibie Firmy,
 5. rodo@dawro.pl.

Firma przetwarza następujące kategorie danych: a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, obywatelstwo), b) dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz uczestniczyć w aukcjach.

Dane zbierana podczas rejestracji do udziału w Aukcjach  będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym przygotowania stosownych dokumentów niezbędnych do zakupu wylicytowanej ruchomości podczas udziału w aukcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Firma w żaden sposób nie profiluje danych użytkowników.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli brałeś udział w aukcji, otrzymasz od nas e-maile dotyczące Twojej licytacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej licytacji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz Newsletter.

Jeżeli jesteś naszym Klientem korzystającym z pozostałych usług, możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie oraz drogę elektroniczną.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies").

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

 

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone