strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad uczestnictwa
w licytacjach sądowych i administracyjnych oraz warunków płatności.

Publiczna, sądowa licytacja ruchomości

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

*osobista obecność w czasie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagana jest forma notarialna)

*posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi ¾ wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie. Cena wywołania wynosi wtedy ½ wartości szacunkowej.

Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Podawane na obwieszczeniach o licytacji ceny oszacowania oraz wywołania zawsze wyrażają ceny brutto.

Komornik udziela przybicia osobie oferującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferuje więcej. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż na rzecz nabywcy.

Dokumentem potwierdzającym nabycie ruchomości w formie ustnej licytacji ruchomości jest PROTOKÓŁ SPRZEDAŻY wystawiany przez Komornika. W przypadku, gdy zakupione ruchomości należały do spółki lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, komornik w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów wystawia faktury VAT.
W zakresie form płatności nabywający wpłaca gotówką od ręki:

  • natychmiast 100% wylicytowanej kwoty- gdy cena ruchomości nie przekroczyła 500 zł.,

  • natychmiast 20% wylicytowanej kwoty - gdy cena ruchomości przekroczy 500 zł.

  • Pozostałą część ceny należy wpłacić gotówką ,do godziny 12.00 dnia następnego,

  • w Kancelarii Komornika

  • Nabywca, który w przypisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Nabywca po zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości bez żadnych obciążeń i powinien je natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Nabyte w drodze ustnych licytacji ruchomości (również pojazdy mechaniczne) nie podlegają zwrotowi, ani wymianie, a Komornik nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne zarówno ukryte jak i wiadome nabywającemu. Każda nabyta w drodze licytacji rzecz ruchoma wolna jest od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

  Sądowa licytacja nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do tej formy sprzedaży nieruchomości jest:

* osobista obecność w czasie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagana jest forma notarialna

*posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

*wpłata w odpowiednim terminie rękojmii w wysokości 10% sumy oszacowania.
Termin, miejsce oraz forma wpłaty rękojmi określana są każdorazowo przez Komornika w obwieszczeniu o licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi ¾ sumy oszacowania. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, nieruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie. Cena wywołania wynosi wtedy 2/3 sumy oszacowania. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa nabywcę aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem wpłaconej rękojmi. Jeżeli wpłata nie nastąpi w terminie nabywca traci rękojmię a skutki przybicia wygasają. Jeżeli nabywca wykona warunki licytacyjne sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności będącym tytułem do wpisu w księdze wieczystej.

Podawane na obwieszczeniach o licytacji ceny oszacowania oraz wywołania wyrażają zawsze ceny brutto.

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Administracyjna sprzedaż ruchomości w drodze licytacji publicznej

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

*  osobista obecność w czasie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu
* posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
* wpłata wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania ( w przypadku gdy szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4.500 zł)

Licytacja uważana jest za niedoszłą do skutku , jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi ¾ trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie. Cena wywołania wynosi wtedy ½ wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Nabywca jest zobowiązany:
- uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą
co najmniej cenę wywołania ruchomości.
- różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą wpłacić do godziny 12.00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia i prawa do zwrotu wadium i kwoty wpłaconej w czasie licytacji
- do natychmiastowego odbioru ruchomości, jeżeli jej nie odbierze obowiązany jest
uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.


Administracyjna sprzedaż nieruchomości

w drodze licytacji publicznej

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

*osobista obecność w czasie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu
 *posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 *złożenie wadium, w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego, w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości

*w przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagana jest forma notarialna

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie. Cena wywołania wynosi wtedy 70 % oszacowanej wartości. W przypadku wyznaczenia trzeciej licytacji cena wywoławcza wynosi 65 % oszacowanej wartości nieruchomości. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

Po zamknięciu licytacji wydawane jest postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Gdy postanowienie stało się ostateczne organ wzywa licytanta aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył do depozytu organu cenę nabycia z potrąceniem wadium złożonego w gotówce. Jeżeli wpłata nie nastąpi w terminie nabywcy wygasają skutki przybicia . Uiszczoną część ceny zwraca się.

Jeżeli nabywca wykona warunki licytacyjne organ wydaje postanowienie o przyznaniu własności będącym tytułem do wpisu w księdze wieczystej.

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone