strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
"1 Logistics Żuralski" Zenon Żuralski w upadłości likwidacyjnej
Działka o powierzchni2,4688 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni2,4688 ha
Cena wywoławcza: 1 979 400,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Zenona Żuralskiego w upadłości likwidacyjnej prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „1 Logistics Żuralski” ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż:

 

1. prawa własności nieruchomości położonej w Bolesławicach, przy ulicy Leśnej, tj. działka nr 652 o powierzchni 2,4688 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00076745/6, stanowiącej własność Anny i Zenona Żuralskich, zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym o powierzchni całkowitej 1 406,17 m2, w tym: hale produkcyjno-magazynowe o powierzchni 1 006,17 m2, pomieszczenia socjalno-biurowe o powierzchni 280,00 m2 i kotłowni o powierzchni 120,00 m2.

2. w formie ofertowego przetargu pisemnego, nieograniczonego,

3. cena wywoławcza wynosi 1 979 400,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych),

4. przy sprzedaży jeśli wystąpi podatek VAT zostanie doliczony do zaoferowanej ceny sprzedaży,

5. termin płatności ceny nabycia, nie później jak do dnia sporządzania umowy sprzedaży,

6. warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na zakup przedmiotowej nieruchomości zawierającej:

a. nazwę, siedzibę, dokładny adres oraz NIP i REGON oferenta,

b. aktualny wyciąg z rejestru (ewidencji) oferenta z uwidocznionymi nazwiskami osób umocowanych do reprezentacji oferenta, a w przypadku działania przez pełnomocnika – uwierzytelnione notarialnie pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w przypadku oferenta będącego sp. z o.o. udokumentowane spełnienie warunku wymaganego art. 230 ksh,

c. oferowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, tj. 1 979 400,00 zł,

d. oświadczenie, iż oferent:

- zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i technicznym,

- uiści cenę nabycia w formie polecenia przelewu na konto sprzedawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym datę zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie notarialnej,

- pokryje wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności,

e. dowód wpłaty wadium

7. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 197 940,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści  złotych), która zostanie zaliczona na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wpłata wadium winna nastąpić na rachunek bankowy upadłego prowadzony w PKO BP II Oddział w Słupsku o numerze: 60 1020 4649 0000 7702 0192 5536. Wadium uczestników, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8. oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym
VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia
29 czerwca 2016 roku  do godziny 15:00, ze wskazaniem sygn. akt. VI GUp 39/15  z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości „1 Logistics Żuralski w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty datą wpływu jest data wpływu oferty do Sądu.

9. otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30 czerwca 2016 roku, o godzinie 13:00 sala 411 w Sądzie Rejonowym w Słupsku VI Wydział Gospodarczy przy ulicy Szarych Szeregów 13 w Słupsku.

10. dopuszcza się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia,

11. zastrzega się prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

12. W sprawach oględzin nieruchomości i szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu zwracać się można do syndyka pod numerem telefonu 509 271 653.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Leśna
Miasto: Bolesałwice
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone