szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Data:
2024-05-20 10:30
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 606315603
Cena wywoławcza
14 241 211,74 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości MILOMAX SA

w Krośnie w upadłości likwidacyjnej

 

Ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu ofertowego pisemnego Zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakim jest huta szkła MILOMAX S.A.,

 

w skład której wchodzą w szczególności:

 

a)      Prawo wieczystego użytkowania gruntu działek 361, 362/5, 362/6, 362/3 wraz z prawem odrębnej własności budynków, budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

b)      Prawo własności nieruchomości gruntowych działek zabudowanych budynkami przemysłowo-magazynowymi wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej położonymi w Szczepańcowej na działkach nr 318/31, 356/3, 356/6.

c)      Prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych poza ogrodzeniem zakładu o nr 354/2, 355/2, 318/13, 356/4, 356/5, 356/7, 356/8.

d)     Prawa wieczystego użytkowania gruntu działek położonych poza ogrodzeniem zakładu o nr 362/1, 362/2.

e)      Przynależności do zakładu huty szkła MILOMAX S.A. w upadłości zs. w Krośnie w postaci maszyn i urządzeń, środków transportu oraz pozostałych środków zgodnie z zestawieniem w operacie szacunkowym.

f)       Aktywa obrotowe w postaci zapasów zgodnie z zestawieniem w operacie szacunkowym.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi: 14 241 211,74 zł/netto (słownie: czternaście milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze)

Wadium wynosi 1 424 121,17 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych siedemnaście groszy).

Dopisek na kopercie: „MILOMAX SA - PRZETARG – HUTA SZKŁA MILOMAX, NIE OTWIERAĆ -  sygn. akt VGUp 85/17”.

 

Cena wywoławcza  wyrażona jest w kwocie netto. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT według  stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży dostępny jest na stronie www.milomaxwupadlosci.pl oraz do wglądu w Biurze Syndyka w Jaśle ul. Towarowa 29 w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny pod nr tel. 606315603.

Szczegółowe warunki przetargu i tryb postępowania określa Regulamin przetargu dostępny do wglądu w Biurze Syndyka.

 

Opisane powyżej składniki majątku są przedmiotem dzierżawy. W obiektach dzierżawionych znajdują się również maszyny i urządzenia, ruchomości w postaci wyrobów gotowych, materiałów do produkcji należące do dzierżawcy, które nie są objęte przetargiem.

Dzierżawcy obiektu przysługuje prawo pierwokupu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)      Złożenie oferty w zamkniętej kopercie na adres Kancelaria Notarialna Miłosz Młynarski ul. Litewska 4A/11, 35 – 302 Rzeszów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 roku do godz. 15:00, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

2)      Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, na konto MILOMAX S.A. w upadłości nr 54 8627 1011 2001 8003 3844 0001 najpóźniej w dniu składania oferty  - decyduje data uznania kwoty na rachunku bankowym.

 

Oferta pod rygorem jej odrzucenia:

1. Powinna zawierać:

a)    nazwę i siedzibę (lub miejsce zamieszkania) oferenta oraz datę sporządzania oferty,

b)   wskazanie przedmiotu oferty,

c)    proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena wywołania,

d)   numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium (jeśli wadium jest wymagane),

e)    w przypadku gdy oferentem jest cudzoziemiec, wymagane jest załączenie promesy zgody na nabycie nieruchomości udzielonej przez MSWiA,

f)    dane osoby oraz adres korespondencyjny lub adres elektroniczny lub numer telefonu do kontaktu w sprawach przetargu lub konkursu ofert.

2. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi niniejszym Regulaminem załącznikami muszą być sporządzone w języku polskim.

3. Oferta wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć, podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu oferenta, następujące oświadczenia Oferenta:

a)    o zapoznaniu się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i obwieszczeniach oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

b)   o zobowiązaniu się - w przypadku wybrania jego oferty - do zawarcia w terminie określonym przez syndyka umowy sprzedaży oraz zapłaty ceny,

c)    że nie wnosi zastrzeżeń co do stanu prawnego i faktycznego przedmiotu sprzedaży,

d)   o wyłączeniu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży,

e)    zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą.

5. Oprócz oświadczeń, wskazanych w ust. 4, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)    wydruk z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy oferentów będących osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami,

b)   wydruk aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego – dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

c)    potwierdzenie uiszczenia wadium,

d)   dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu oferenta.

 

Pozostałe postanowienia:

1)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2024 roku o godzinie 10:30, w Kancelarii Notarialnej Miłosz Młynarski ul. Litewska 4A/11, 35-302 Rzeszów.

2)      Zastrzega się prawo do prowadzenia dalszego przetargu w formie licytacji ustnej na warunkach określonych w Regulaminie przetargu

3)      Wadium uczestników, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przetargu.

4)      Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do wpłaty całości wylicytowanej ceny sprzedaży z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu przetargu i przystąpienia do zawarcia umowy w terminie  wskazanym  przez Syndyka, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza lub Radę Wierzycieli. Cena sprzedaży musi być uiszczona w całości co najmniej na dwa dni przed  wyznaczonym terminem zawarcia umowy.

5)      Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Kupujący.

6)      W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od uiszczenia całej ceny sprzedaży i przystąpienia do umowy w terminie, o którym mowa w punkcie 4) wpłacone wadium  przepada  na rzecz masy upadłości.

7)      Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

8)      Z ważnych przyczyn przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania.

9)      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu obowiązują postanowienia Regulaminu przetargu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Krosno
Województwo:
podkarpackie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna