strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Materiały Budowlane Hurt-Detal Kowalczyk Sp. Jawna w upadłości
Użytkowanie wieczyste nieruchomości o pow. 17 000 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Użytkowanie wieczyste nieruchomości o pow. 17 000 m2
Cena wywoławcza: 888 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Materiały Budowlane Hurt-Detal Kowalczyk Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 17 000 m2, położonej w Wielkiej Wsi, gmina Szadek, ul. Starostwo 10A, działki 163/8, 169/1, 170/1, 171/4, 172. dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi KW SR1Z/00019749/7 oraz prawo własności naniesień – komercyjna hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną o pow. 2 055 m2 za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. 888 000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto plus podatek VAT.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta zakupu nieruchomości Wielka Wieś, gmina Szadek” osobiści w Biurze syndyka – Łódź, ul. Grunwaldzka 33, do dnia 15.03.2016 r. do godz. 14:00 lub przesyłką pocztową (datą złożenia oferty jest  data doręczenia oferty na podany adres).

Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Przystępujący do konkursu powinien pod rygorem niedopuszczenia do konkursu wpłacić wadium  w wysokości 10% ceny oszacowania (bez kwoty należnego podatku VAT), tj. 88 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości PKO BP SA 14 1020 3408 0000 4302 0355 5711.

 

Oferta powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty.

2. Imię i nazwisko oferenta (nazwę firmy), status prawny, adres (siedziba).

3. Aktualny wypis z KRS lub innych właściwych rejestrów NIP, REGON.

4. Zaoferowaną cenę nabycia, sposób i termin jej uiszczenia.

5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów podatków i opłat związanych z zawarciem umowy.

6. Oświadczenie, ze nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym, prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

7. Oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie w ramach umowy sprzedaży rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.

8. Dowód wpłaty wadium.

9. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu ofert oraz przyjęciu go bez zastrzeżeń,

10. W przypadku cudzoziemców wymagane jest zezwolenie bądź promesa Ministra Spraw Wewnętrznych.

11. Czytelny podpis składającego ofertę.

 

Otwarcie oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 16.03.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura syndyka.

Rozstrzygnięcie co do wyboru oferty stwierdza się komisyjnym protokołem. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylania się bądź odstąpienia uczestnika konkursu, którego ofert została wybrana, od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.

Z przedmiotem i regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uzgodnieniu terminu pod nr tel. 510 160 506.

Konkurs może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Starostwo
Miasto: Wielka Wieś
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone