szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie

HEWLETT PACKARD Latex 375 Printer

aktualizacja...
Czas trwania:
od 2020-11-20 do 2020-11-26 12:10
Twoja oferta jest najwyższa!
Cena minimalna: nie osiągnięta

Sprzedawca:
Santander Leasing - Maszyny
Nr ewidencyjny:
SLM0091
Opis modelu:
,
Rok produkcji:
2018 r.
Data pierwszej rejestracji:
0000-00-00
Data ważności badania:
0000-00-00
Data ważności ubezpieczenia:
0000-00-00
Forma sprzedaży:
faktura VAT
Dodatkowe wyposażenie:
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko, Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław, tel. +48 71 340 08 55
Parking:
Pojazd można oglądać na parkingu:
zobacz jak dojechać

Dawro Wrocław
Wodzisławska 8
52-017 Wrocław

1
REGULAMIN AUKCJI
Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady przeprowadzania Aukcji
dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. na rzecz podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą oraz konsumentów.
Spis treści
Artykuł 1. Słownik pojęć ......................................................................................... 1
Artykuł 2. Postanowienia ogólne .............................................................................. 2
Artykuł 3. Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji .................................................. 3
Artykuł 4. Przedmiot Aukcji ..................................................................................... 3
Artykuł 5. Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji ..................................................... 3
Artykuł 6. Aukcja ................................................................................................... 4
Artykuł 7. Zawarcie umowy .................................................................................... 5
Artykuł 8. Opcja „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa - jeżeli jest dostępna ...................... 6
Artykuł 9. Wydanie przedmiotu Aukcji i zasady odpowiedzialności ................................ 7
Artykuł 10. Dane osobowe ...................................................................................... 8
Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne ................................................................... 8
Artykuł 1. Słownik pojęć
oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium
wysokości ceny sprzedaży, nie niższej niż cena wywoławcza, o ile
została wskazana.
oznacza procedurę prowadzącą do wyboru nabywcy składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji według kryterium
wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez
nabywcę przedmiotu Aukcji jest równa lub wyższa od ustalonej
przez Spółkę ceny minimalnej, za którą Spółka zgadza się
sprzedać przedmiot Aukcji.
oznacza cenę składnika majątkowego, będącego przedmiotem
Aukcji od jakiej zaczyna się aukcja. Cena podana jest w wartości
brutto.
oznacza podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy
w zakresie współpracy organizacyjnej i udostępnienia
technicznych środków do przeprowadzenia Aukcji na sprzedaż
rzeczy ruchomych;
Nabywca
Oferta
Pakiet
składników
majątkowych
oznacza Uczestnika Aukcji, z którym Spółka zawiera umowę sprzedaży
składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji.
oznacza oświadczenie woli złożone przez Uczestnika Aukcji zmierzające
do zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego
przedmiotem Aukcji.
oznacza kilka składników majątkowych o różnym stanie technicznym i
różnej wartości.
Aukcja
Aukcja z ceną
minimalną
Cena
wywoławcza
Firma
2
oznacza kwotę minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez
Uczestnika Aukcji dla przebicia dotychczasowej oferty.
oznacza niniejszy Regulamin.
oznacza Santander Leasing S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-
198) przy ulicy Kolorowej 8, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000026084
oznacza tryb przeprowadzania Aukcji, w którym Uczestnik Aukcji
składa oświadczenie woli, stanowiące wiążącą Uczestnika ofertę
zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego
przedmiotem Aukcji za określoną przez Uczestnika cenę nabycia,
składanego pod warunkiem nie zawarcia umowy sprzedaży w
toku Aukcji. Spółka jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana do
zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego za cenę
ujawnioną w opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa".
oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która jest uprawniona do
nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu,
biorącą udział w Aukcji.
oznacza umowę, która zostaje zawarta z momentem udzielenia
przybicia dla najwyższej oferty, które następuje w momencie
zakończenia Aukcji zgodnie z jej warunkami, przy czym w
przypadku Nabywców nie będących konsumentami umowa ta jest
zawarta pod warunkiem rozwiązującym braku zapłaty ceny
sprzedaży lub odbioru składnika majątkowego w terminie.
oznacza kwotę, której wpłata warunkuje udział w Aukcji
Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r.
kodeks cywilny.
Artykuł 2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji na sprzedaż przez
Spółkę jej składników majątkowych.
2. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzania Aukcji określone w niniejszym Regulaminie
mogą zostać zmienione przez Spółkę. Informacja o zmianie ogłoszenia lub warunków
Aukcji powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w
artykule 5 Regulaminu.
3. Celem Aukcji jest wybór najbardziej korzystnej dla Spółki oferty przedstawionej przez
Uczestnika przetargu na sprzedaż składników majątkowych, o których mowa w ust. 1.
4. Celem Aukcji jest zawarcie umowy sprzedaży, będącego przedmiotem Aukcji składnika
majątkowego z Uczestnikiem Aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik
majątkowy lub pakiet składników majątkowych.
5. Organizatorem Aukcji jest Spółka, która przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Aukcji
oraz wydaniu przedmiotu Aukcji wraz z dokumentacją (o ile występuje), posługuje się
Firmą na podstawie zawartej umowy o współpracy.
6. Spółka może odwołać ogłoszoną Aukcję w każdej chwili. Informacja o odwołaniu Aukcji
powinna zostać podana do wiadomości publicznej, w sposób wskazany w artykule 5
Regulaminu.
Postąpienie
Regulamin
Spółka
„Twoja
Oferta/Sprzedaż
Ofertowa"
Uczestnik Aukcji
Umowa
sprzedaży
Wadium
3
Artykuł 3. Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji.
1. Aukcja/licytacja przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem oraz przepisami kodeksu
cywilnego.
2. Decyzję o formie sprzedaży podejmuje Spółka, zamieszczając w ogłoszeniu informację
o rodzaju procedury.
Artykuł 4. Przedmiot Aukcji.
1. Przedmiotem Aukcji są składniki majątkowe stanowiące własność Spółki.
2. Składniki majątkowe będące przedmiotem Aukcji można oglądać w miejscu i w
godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji.
3. Spółka nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane składniki majątkowe i nie
świadczy usług posprzedażowych. Wobec nabywców nie będących konsumentami
wyłączona jest odpowiedzialność Spółki za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi
oraz odpowiedzialność Spółki na zasadach ogólnych.
4. Wszystkie publikowane opisy i dokumenty dotyczące sprzedawanych składników
majątkowych, mają wyłącznie charakter poglądowy. Publikowane wyceny, opisy,
ekspertyzy, zdjęcia i inne, nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu
rzeczy, ani stanu ich wyposażenia, kompletności, zużycia czy uszkodzeń.
5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem składników
majątkowych będących przedmiotem Aukcji i weryfikacji stanu technicznego, stopnia
kompletności, wyposażenia.
Artykuł 5. Warunki i zasady uczestnictwa w Aukcji.
1. Ogłoszenie o Aukcji podaje się do publicznej wiadomości przynajmniej w jeden ze
wskazanych poniżej sposobów:
a) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki,
b) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Firmy,
c) e - mailing.
0 sposobie ogłoszenia decyduje Spółka.
2. W ogłoszeniu o Aukcji podaje się:
a) informację o Spółce jako organizatorze Aukcji,
b) informację o rodzaju postępowania,
c) informację o Firmie działającej na rzecz Spółki i wspomagającej techniczną
stronę organizowanej Aukcji,
d) informację o miejscu zamieszczenia regulaminu Aukcji i możliwości zapoznania
się z nim,
e) informacje dotyczące składników majątkowych będących przedmiotem Aukcji w
tym: szczegółowy opis oraz cenę wywoławczą wskazaną przez Spółkę,
f) wskazanie miejsca i terminów, w których można oglądać składniki majątkowe
stanowiące przedmiot Aukcji,
g) informację, iż wszelkie pytania o informacje i wyjaśnienia odnośnie składnika
majątkowego stanowiącego przedmiot Aukcji należy kierować do Firmy,
h) termin, miejsce i warunki Aukcji, w tym wysokość Wadium (jeżeli jest
wymagane), termin i sposób jego wniesienia, pouczenie o skutkach uchylenia
się od zawarcia umowy, termin zapłaty ceny sprzedaży.
3. W Aukcji mogą brać udział Uczestnicy. Jeśli jest wymagane Wadium, w Aukcji mogą
bać udział Uczestnicy po wniesieniu Wadium w określonej wysokości
1 w wyznaczonym terminie.
4. Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do wniesienia Wadium (jeżeli jest wymagane)
na rachunek Firmy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr ...................
w terminie i wysokości wskazanych w ogłoszeniu.
5. Jeżeli Uczestnik Aukcji nie uiści kwoty nabycia zgłoszonej w Aukcji lub uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji,
traci wpłacone Wadium, które Spółka jest uprawniona zachować.
4
Artykuł 6. Aukcja.
1. Aukcja odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o Aukcji. Czas trwania
Aukcji ustala Spółka.
2. Aukcja może mieć formę:
- Aukcji internetowej online, gdzie kryterium wyboru oferty jest kryterium ceny -
aukcję wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu składnika majątkowego,
będącego przedmiotem Aukcji, jednak nie niższą niż cena wywoławcza jeżeli została
określona, albo
- Aukcji z ceną minimalną, która zmierza do wyboru nabywcy składnika majątkowego,
będącego przedmiotem Aukcji według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod
warunkiem, iż oferowana przez nabywcę cena jest równa lub wyższa od ustalonej przez
Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać składnik majątkowy,
będący przedmiotem Aukcji. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w systemie
poprzez uwidocznienie informacji "cena minimalna nie została osiągnięta",
wyświetlanej aż do czasu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników Aukcji oferty
równej lub wyższej niż cena minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna
dla Uczestników Aukcji. Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie
będą brane pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym
punkcie odmienności Aukcji z ceną minimalną stosuje się do niej zasady
przeprowadzania Aukcji opisane w Regulaminie.
3. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji może być wniesienie Wadium w wysokości określonej
w ogłoszeniu o Aukcji.
4. Udział w Aukcji jest możliwy po:
a) wpłaceniu Wadium, o ile taki obowiązek został wskazany w ogłoszeniu
0 Aukcji;
b) dokonaniu rejestracji Uczestnika, co następuje po wypełnieniu i wysłaniu przez
Uczestnika formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej
Firmy - www.dawro.pl;
c) przystąpieniu do wybranej Aukcji przez zarejestrowanego Uczestnika.
Przystępując do wybranej Aukcji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z
niniejszym Regulaminem i warunkami Aukcji określonymi w ogłoszeniu
1 w pełni je akceptuje.
5. W Aukcji nie mogą uczestniczyć:
a) pracownicy Firmy organizującej aukcję,
b) rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,
c) pracownicy Spółki oraz ich rodziny, tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub zstępnych, małżonkowie rodzeństwa,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Firma działając w imieniu Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z
formularzem zgłoszeniowym i Regulaminem. Oferta, która nie spełnia wymogów
określonych w Regulaminie, może zostać odrzucona.
7. Uczestnik może brać aktywny udział w Aukcji wyłącznie po zalogowaniu się do portalu
internetowego.
8. Uczestnicy Aukcji zgłaszają online przez Internet kolejne postąpienia ceny.
9. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł.
10. W Aukcji internetowej Uczestnik może skorzystać z opcji automatycznego dokonywania
postąpień przez system, w granicach określonej przez Uczestnika kwoty maksymalnej
(limitu). Uczestnik deklaruje kwotę maksymalną (limit), jaką gotowy jest zapłacić za
składnik majątkowy będący przedmiotem Aukcji, natomiast system automatycznie
ustali ofertę Uczestnika na takim poziomie, który pozwoli przebić oferty pozostałych
Uczestników o kwotę minimalnego postąpienia, nie przekraczając jednak
zadeklarowanej przez Uczestnika kwoty maksymalnej (limitu). Jeżeli system
automatycznego postąpienia nie będzie w stanie dokonać postąpienia, z
uwzględnieniem wartości przyjętego dla danej Aukcji minimalnego postąpienia, w
stosunku do innej zgłoszonej i w danym momencie najwyższej oferty, wówczas system
automatycznego postąpienia dokonuje jedynie zgłoszenia oferty równej tej innej
najwyższej w danym momencie zgłoszonej ofercie pod warunkiem, że nie przekracza
5
ona ustawionej kwoty maksymalnej (limitu) - w takiej sytuacji jeżeli oferta osoby
trzeciej była ofertą zgłaszaną bez skorzystania z systemu automatycznego postąpienia,
przyjmuje się, że oferta wyrównująca zaoferowaną cenę zgłoszona przez Uczestnika z
wykorzystaniem systemu automatycznego postąpienia jest ofertą wcześniejszą (z
uwagi na wpisanie przez Uczestnika wcześniej limitu w automatycznym systemie) i
jako taka jest ofertą korzystniejszą (wyższą).
Uczestnik może dokonać zmiany kwoty maksymalnej (limitu), jednakże nie może on
wskazać kwoty niższej niż najwyższa kwota oferowana w danym momencie przez
innego Uczestnika powiększona o wartość minimalnego postąpienia.
11. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik, który
złożył ofertę jako pierwszy.
12. Do przeprowadzenia Aukcji wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.
13. Nie istnieje możliwość wycofania oferty zakupu przez Uczestnika Aukcji.
14. Oferowane przez Uczestnika Aukcji ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa
oferowana cena jest uwidoczniona w systemie.
15. Aukcję wygrywa ten Uczestnik, który przed zamknięciem Aukcji zaoferował najwyższą
cenę.
16. Aukcję kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu.
17. Aukcja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku do
ceny wywoławczej. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli
żaden Uczestnik nie dokonał postąpienia.
18. Wadium wpłacone przez Uczestnika Aukcji, który ją wygrał zalicza się na poczet ceny
sprzedaży przedmiotu Aukcji, chyba że Uczestnik oświadczył o pozostawieniu Wadium
na poczet innych Aukcji organizowanych przez Spółkę - w takim przypadku Uczestnik
zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny sprzedaży na rzecz Spółki nie odliczając od
niej kwoty pozostawionego Wadium. Pozostałym Uczestnikom Aukcji Wadium zwraca
się w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu Aukcji, a jeżeli nie doszło do Aukcji -
niezwłocznie po podaniu informacji o ich odwołaniu, chyba że Uczestnik oświadczył o
pozostawieniu Wadium na poczet innych Aukcji organizowanych przez Spółkę.
19. Jeżeli aukcja zakończyła się wynikiem negatywnym, może zostać przeprowadzona
następna aukcja, przy czym Spółka może zmienić warunki wywoławcze w tym
wysokość ceny wywoławczej.
20. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych pakietów składników
majątkowych przed rozpoczęciem Aukcji.
21. Z przeprowadzonej Aukcji Firma sporządza i przesyła Spółce protokół, w którym
wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego aukcję i wysokość ceny
zaoferowanej przez niego.
Artykuł 7. Zawarcie umowy
1. Umowa sprzedaży przy Aukcji zostaje zawarta z momentem udzielenia przybicia dla
najwyższej oferty, które następuje w momencie zakończenia Aukcji zgodnie z jej
warunkami. W przypadku Nabywców nie będących konsumentami umowa sprzedaży
zawarta jest pod warunkiem rozwiązującym braku zapłaty ceny lub odbioru składnika
majątkowego w terminie.
2. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży (kwota brutto) składnika
majątkowego, będącego przedmiotem Aukcji w dniu jego odbioru, który to odbiór
winien nastąpić w terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji, przy czym datą wpłaty
jest data wpływu całej ceny sprzedaży na rachunek bankowy wskazany w przesłanym
zawiadomieniu o wygraniu Aukcji.
W przypadku, gdy Nabywca uiści na rzecz Spółki jakąkolwiek kwotę przed odbiorem
składnika majątkowego, kwota ta traktowana będzie jako zabezpieczenie wykonania
przez Nabywcę obowiązku zapłaty ceny sprzedaży, przy czym jeśli Nabywca:
- nie dokona zapłaty ceny sprzedaży najpóźniej w dniu odbioru (ale przed odbiorem)
składnika majątkowego będącego przedmiotem Aukcji, kwota wpłacona tytułem
zabezpieczenia zostanie potrącona przez Spółkę z należnością z tytułu ceny
sprzedaży; potrącenie nastąpi w dniu odbioru składnika majątkowego przez
6
Nabywcę,
- dokona zapłaty ceny sprzedaży w dniu odbioru składnika majątkowego (ale przed
odbiorem), Spółka dokona na rzecz Nabywcy zwrotu kwoty wpłaconej wcześniej
tytułem zabezpieczenia; zwrot nastąpi w terminie 3 dni od daty odbioru składnika
majątkowego przez Nabywcę.
3. W terminie 7 dni od dnia zakończenia Aukcji Nabywca jest zobowiązany odebrać
składnik majątkowy, będący przedmiotem Aukcji po zapłaceniu ceny oraz po
podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy sprzedaży (odbioru),
oświadczenia o wypowiedzeniu OC (jeżeli dotyczy) oraz dokumentów związanych z
realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46,
poz. 276 z późn. zm.). Jedyną akceptowalną przez Spółkę formą płatności ceny
sprzedaży jest przelew bankowy na numer rachunku wskazany przez Firmę informującą
Uczestnika o wygraniu Aukcji.
W odniesieniu do Nabywców nie będących konsumentami, w przypadku braku zapłaty
ceny sprzedaży lub odbioru składnika majątkowego w terminie, umowa sprzedaży
rozwiązuje się w dniu upływu terminu zapłaty ceny sprzedaży i odbioru składnika
majątkowego a Spółka jest uprawniona do ponownego wystawienia przedmiotu na
Aukcję.
4. Jeżeli Uczestnik, który wygrał Aukcję, nie stawi się osobiście lub przez prawidłowo
umocowanego pełnomocnika w celu odebrania składnika majątkowego w uzgodnionym
miejscu i terminie lub nie zapłaci ceny w terminie, Spółka może:
a) Odstąpić od zawartej umowy sprzedaży (nie dotyczy Nabywców nie będących
konsumentami, gdyż w tych przypadkach umowa sprzedaży rozwiązuje się
zgodnie z postanowieniami artykułu 8 pkt 3, tj. bez składania przez Spółkę
jakiegokolwiek oświadczenia, w tym oświadczenia o odstąpieniu od umowy
sprzedaży);
b) Podjąć decyzję o niedopuszczeniu tego Uczestnika do kolejnych Aukcji
organizowanych przez Spółkę;
c) za pośrednictwem Firmy może skierować ofertę sprzedaży do Uczestnika, który
złożył drugą co do wysokości ofertę zakupu.
5. Cena osiągnięta w Aukcji stanowi cenę brutto nabycia składnika majątkowego.
6. Na wniosek uczestnika, który wygrał aukcję (Nabywca) i jest zobowiązany do zapłaty
całości ceny sprzedaży, Spółka dopuszcza możliwość sfinansowania zakupu rzeczy
przez podmiot trzeci (instytucja finansowa), z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy
leasingu, wartość netto ceny sprzedaży rzeczy ustalona w wyniku Aukcji stanowi
wartość netto umowy leasingu (przedmiotu leasingu).
Artykuł 8. Opcja „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa - jeżeli jest dostępna
1. Spółka może uruchomić opcję „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa", informacja
o tym znajdzie się w ogłoszeniu o Aukcji.
2. Złożone w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa" oferty Uczestników
nabycia składnika majątkowego stanowią ich wiążące oświadczenia o gotowości
zawarcia umowy sprzedaży dotyczące licytowanych przedmiotów za cenę ujawnioną
w treści Twojej Oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o ofertę złożoną w
trybie opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa" dochodzi tylko w drodze wyraźnego
powiadomienia Uczestnika przez Spółkę za pośrednictwem Firmy o akceptacji jego
oferty.
3. Złożona w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż Ofertowa" oferta Uczestnika:
a) staje się wiążącą Uczestnika ofertą pod warunkiem, iż nie dojdzie do zawarcia
umowy sprzedaży składnika majątkowego w toku Aukcji lub Uczestnik, który
zawarł umowę sprzedaży w toku Aukcji nie uiścił ceny sprzedaży w określonym
terminie;
b) przestaje wiązać Uczestnika, który ją złożył po upływie 14 dni licząc od dnia
zakończenia Aukcji.
4. Z przeprowadzonej oceny ofert składanych w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż
7
Ofertowa", Firma sporządza protokół, który stanowi podstawę decyzji Spółki w
zakresie zawarcia umowy sprzedaży składnika majątkowego.
5. Spółka jest uprawniona, ale nie zobowiązana, do wyboru w okresie kiedy mają one
charakter wiążący jednej ze złożonych w ramach opcji „Twoja Oferta/Sprzedaż
Ofertowa" ofert nabycia składników majątkowych, o czym za pośrednictwem Firmy
powiadomi Uczestnika składającego „Twoją Ofertę". Przesłanie przez Firmę w imieniu
Spółki oświadczenia o wyborze „Twojej Oferty" Uczestnika w terminie jej ważności
stanowi zawarcie umowy sprzedaży danego składnika majątkowego. Do zawartej
umowy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, w
szczególności artykułu 8 i 10.
Artykuł 9. Wydanie przedmiotu Aukcji i zasady odpowiedzialności
1. Przedmiot Aukcji zostanie wydany Nabywcy nie wcześniej niż po wywiązaniu się ze
wszystkich warunków złożonej oferty, a w szczególności po zapłaceniu ceny
i podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy sprzedaży (odbioru) oraz
dostarczeniu dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy
z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. 2010 nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Koszty zawarcia umowy
sprzedaży i odbioru przedmiotu ponosi Uczestnik Aukcji.
2. Nieodebranie przedmiotu Aukcji przez Nabywcę niebędącego konsumentem w terminie
określonym w niniejszym Regulaminie może spowodować naliczenie takiemu Nabywcy
opłat za przechowywanie według obowiązujących w Firmie stawek za każdą rozpoczętą
dobę (cennik zamieszczony jest na stronie internetowej Firmy www.dawro.pl).
3. Uczestnik Aukcji będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy
sprzedaży przedmiotu bez podania przyczyny, składając Spółce oświadczenie o
odstąpieniu od umowy sprzedaży (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
sprzedaży, który Uczestnik Aukcji będący konsumentem może wykorzystać, stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
4. Bieg terminu odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy
w posiadanie przez Uczestnika Aukcji będącego konsumentem lub umocowaną przez
niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika Aukcji będącego
konsumentem ma on obowiązek zwrócić przedmiot Spółce, tj. przekazać go Firmie,
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy przekazanie przedmiotu Firmie przed jego upływem.
Uczestnik Aukcji będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu
i odpowiada tylko za zmniejszenie jego wartości wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego
charakteru, cech i funkcjonowania. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem ceny
sprzedaży do czasu otrzymania przedmiotu lub do czasu dostarczenia dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Artykuł 10. Dane osobowe
1.
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Aukcji/ Nabywcy/ reprezentanta
jest Spółka.
2. Udostępnienie danych osobowych Uczestnika Aukcji/ Nabywcy/ reprezentanta ma
charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do
uczestnictwa w Aukcji lub Aukcji z ceną minimalną i zawarcia umowy sprzedaży.
Dane te przetwarzane są przez Spółkę w szczególności w celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie,
- realizowania obowiązków Spółki wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
8
3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zawarte są w przyjętej w
Spółce i udostępnionej Uczestnikowi Aukcji/ Nabywcy/ reprezentantowi Polityce
przetwarzania danych osobowych, dostępnej również na stronie internetowej
www.leasing24.pl.Niezależnie od czynności podejmowanych przez Spółkę,
Uczestnik Aukcji/Nabywca/reprezentant poinformuje inne osoby, których dane
osobowe są przekazywane do Spółki na potrzeby uczestniczenia w Aukcji lub Aukcji
z ceną minimalną oraz w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, o zasadach
przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej przez Spółkę Polityce
przetwarzania danych osobowych.
Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne
W przypadku gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany
Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje możliwość skorzystania z
pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Uczestnikiem Aukcji a Spółką. W tym celu
Uczestnik Aukcji będący osobą fizyczną może się zwrócić o wszczęcie postępowania w
sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Rzecznika Finansowego, który jest właściwym
dla Spółki podmiotem uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania, zgodnie z
ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu
reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 892).
Kontakt do Rzecznika Finansowego:
Biuro Rzecznika Finansowego Al.
Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
email: biuro@fr.gov.pl www:
https://rf.gov.pl/
Załącznik nr 1 do regulaminu aukcji
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY przez Nabywcę będącego
konsumentem
(formularz ten należy wypełnić i przesłać Spółce tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy przez Nabywcę będącego konsumentem)
- Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Spółki, pełny adres pocztowy oraz, o ile są
dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) .......................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami)
- Adres Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami)
- Podpis Nabywcy (-ów) będącego (-ych) konsumentem (-ami) (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej)
- Data(*) niepotrzebne skreślić

Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 50 707
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: aukcje@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna