szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Nieruchomości położone w Łodzi i inne

Data:
2019-09-13 11:00
Sprzedawca:
Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna
w upadłości likwidacyjnej
Kasprzaka 3, 91-078
tel. 603920123
Cena wywoławcza
70 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Art- Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

dniu 13 września 2019 roku

 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości:

- ART-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi,

 

 1. nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Lokalizacja

Cena wywoławcza

1.

LD1M/00134409/9

46/39, 46/16, 46/17

Łódź, ul. Kasprzaka 5/7 (Tracz I, II)

2 230 000,00

LD1M/00148983/7

46/33, 46/41

2.

LD1M/00274101/3

32/39

Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek C + udział w drodze)

3 900 000,00

LD1M/00066684/2

1/2 udziału w 32/43

3.

LD1M/00274099/5

32/38

Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek D + udział w drodze)

2 900 000,00

LD1M/00066684/2

1/2 udziału w 32/43

4.

LD1M/00154890/3

32/33

Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek meblowi + wiatą)

7 200 000,00

LD1M/00274100/6

32/40

5.

LD1M/00114450/5

dz. 19/11

Łódź, ul. Naftowa 7 do 15,

70 000,00

6.

LD1M/00085821/4

dz. 33/1 podzielona na 33/2 i 33/3

Łódź, ul. Artyleryjska 3/5

7 900 000,00

RAZEM

24 200 000,00

Sprzedaż powyższych nieruchomości – rozpatrywane będą oferty w pierwszej kolejności obejmujące zakup łączny wszystkich nieruchomości.

Urząd Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.339.2017, 340.2017, 341.2017; (Wg tych WZ – tereny między ul. Kasprzaka – ul. Artyleryjską mogą być przeznaczone dla inwestycji pod zabudowę wielorodzinną, możliwość wysokiej zabudowy).

 

 1. nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Lokalizacja

Cena wywoławcza

1.

PL1G/00029334/5

940/6

Gostynin, ul. Biernackiego 2

 190 000,00

2.

PT1B/00059406/6

153

Bełchatów

 800 000,00

 1. zorganizowana części przedsiębiorstwa - Hotel Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9
 • wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą;
 • wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;             
 • wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego „HOTEL BOROWIECKI”).

Nieruchomość zabudowana budynkami hotelowymi z infrastrukturą, objęta Księgami wieczystymi:         

KW nr LD1M/00175764/4 – działka nr 32/36,                                 

KW nr LD1M/00175765/1 – działka nr 32/37,              

KW nr LD1M/00066684/2 – działka nr 32/42,                       

KW nr LD1M/00289247/6 – działki nr 32/34, 32/35.  

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

 

 1. zorganizowana części przedsiębiorstwa – sklep AGD w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14
 • wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą;
 • wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;               
 • wydzielonego zespołu ruchomości – towaru.                                   

Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, objęta Księgą wieczystą:

KW nr PT1P/00043436/4 – działki nr 339, 340.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 1 800 000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).

 

Sprzedaż nastąpi na warunkach podanych w Regulaminach konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych.

 

 1. Regulaminy konkursu zostały wyłożone do wglądu w biurze Syndyka, w Łodzi przy ulicy Kasprzaka 3.
 1. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00, tel. (42) 208 17 07 tel. 601 318 173, 603 920 123 – adres e-mail: sekretariat@artdom.com.pl.
 1. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 11 września 2019 roku do godz. 15:00 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI” (decyduje data doręczenia oferty).
 1. Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno znajdować się przed otwarciem ofert na koncie upadłego w Banku Pocztowym, nr konta:

88 1320 1449 2672 8991 2000 0001

 1. Pisemne oferty powinny zawierać:

a)    firmę i siedzibę (przy osobach fizycznych imię nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta);

b)    proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia;

c)    dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy;

d)    oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń;

e)    oświadczenie, że oferent ma pełną świadomość, że proponowana przez niego cena jest kwotą netto a ostateczna kwota do zapłaty będzie łączyła się z obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług bądź podatku od czynności cywilnoprawnych – które to obowiązki wynikają z obowiązujących przepisów prawa;

f)     oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę;

g)    oferent winien udokumentować, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi zakup;

h)   w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.

 1. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Podmioty zagraniczne winny legitymować się zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Oferty, które nie spełniają warunków przetargu określonych w regulaminie lub które wpłynęły po dniu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu nie będą rozpatrywane.
 1. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu oraz do złożenia oświadczeń wymaganych regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu na koszt oferentów na podany przez nich rachunek bankowy. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.
 1. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości, dokonuje komisyjnego otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 1. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 13 września 2019 roku godz. 11:00, w Biurze syndyka, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.
 1. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
 1. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 1. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie uzgodnionym z kupującym, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.
 1. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.
 1. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą: pożytki jakie przynosi przedmiot zbycia, podatki i inne daniny publiczne przypadające z nieruchomości.
 1. Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kasprzaka, Naftowa, Artyleryjska, Biernackiego
Kod i miasto:
Łódź, Gostynin, Piotrków Trybunalski
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna