szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

POLDIM-MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

sprzedaż przedsiębiorstwa

Data:
2019-10-09 11:00
Sprzedawca:
POLDIM-MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska
tel. 32 236 64 77
Cena wywoławcza
5 825 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości POLDIM MOSTY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

  

na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, w skład którego zgodnie z opisem i oszacowaniem wchodzą: referencje według zestawienia, nieruchomości (z wyłączeniem gruntów rolnych), środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe i zapasy) oraz należności za 50% ceny oszacowanej, tj.: za cenę nie niższą niż 5 825 000,00 zł netto (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych netto).       

 

 1. Przetarg ma formę odpowiedzi na ogłoszenia opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Zachodni – zasięg krajowy. 
 1. Oferty składane będą do dnia 24.09.2019 r. na adres siedziby Syndyka: Poldim – Mosty Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 44-190 Knurów ul. Floriana 4/32, z oznaczeniem „Przetarg”.

2a.           Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny   wywoławczej netto w terminie do dnia poprzedzającego dzień upływu   terminu składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości nr: 73 1090 1766 0000 0001 3187 1704.  Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego Gliwice Wydział XII Gospodarczy ul. Powstańców Warszawy 23 w dniu 9 października 2019r. godz. 11:00 sala nr 112.

 1. Oferty mają być składane w zaklejonych kopertach, które na wszystkich łączeniach powinny być parafowane przez osoby składające ofertę, z wyraźnym  i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg”,  do dnia 24.09.2019 r. 

-          za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres siedziby syndyka.  Oferta złożona po upływie terminu określonego w punkcie 2 pozostawiona będzie   bez rozpoznania.  

Pisemna oferta powinna zawierać:

-          pełną nazwę, siedzibę i statut prawny oferenta,

-          oryginał lub notarialnie uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie   do właściwego rejestru przedsiębiorców,

-          dane dotyczące oferenta ( NIP, PESEL, REGON, odpis z KRS-u lub wypis z   CEIDG), 

-          nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego oferenta - oferowaną cenę netto w złotych za przedmiot przetargu, 

-          oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym regulaminem przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie, 

-          oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym oraz fizycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, a także, że zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu przetargu - oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot  przetargu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, 

-          oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem przedmiotu przetargu, 

-          oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza,

-          w przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 pkt 4 k.s.h. oraz art. 393 pkt 4 k.s.h.,

-          podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta, z dołączeniem oryginału upoważnienia na piśmie lub notarialnie uwierzytelnionej jego  kserokopii, 

-          kopię wpłaty wadium o wartości 10% ceny wywoławczej netto, - oświadczenie, że oferent zapoznał się z „opisem i oszacowaniem” przedmiotu oferty.

 1. Kwoty pieniężne dotyczące ceny nabycia i wadium mogą być wyrażone wyłącznie w złotych PL. 
 1. Oferty zawierające jedynie kwotę postąpienia od najwyższej oferowanej przez innych oferentów kwoty – nie będą brane pod uwagę. 
 1. Kryterium wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu zawartych w regulaminie przetargu, jest najwyższa zaoferowana cena. 
 1. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne, a także jeżeli Sędzia Komisarz nie zatwierdzi oferty wybranej przez syndyka. 
 1. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, a także w przypadku przedstawienia w ofercie ceny niższej od ceny wywoławczej. 
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wadium będzie zarachowane na poczet ceny nabycia. 
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta. 
 1. Zapłata ceny nabycia przedmiotu przetargu powinna nastąpić w całości, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży, o czym decyduje data uznania rachunku bankowego upadłego. 
 1. Operat techniczno-szacunkowy oraz Regulamin przetargu są wyłożone do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Syndyka położonej w Knurowie, ul. Floriana 4/32 w godzinach od 8:00 do 13:00.  Wszelkie informacje uzyskać można pod nr tel. (32) 236 64 77. 
 1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.   

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ruda Śląska
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna