szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych

Data:
2019-12-05 00:00
Sprzedawca:
MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Garncarska 9 , 61-817
tel. 61 858 62 29
Cena wywoławcza
11 995,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu

 

ogłasza postępowanie w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż poniżej oferowanych składników majątku Upadłego.

 

W skład oferowanych składników masy upadłości wchodzą:

1. nieruchomość gruntowa rolna, położona w miejscowości Gronówko, gmina Lipno, powiat Leszczyński, obejmująca działki nr 204 i 24/1, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00060831/2, opisana przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 14 sierpnia 2019 r. - za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 100% ceny przyjętej w ww. operacie szacunkowym, tj. 313 000 zł netto (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych 00/100);

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Gronówko, gmina Lipno, powiat Leszczyński, obejmująca działki nr 146 i 157/3, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00060687/7, opisana przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 14 sierpnia 2019 r. - za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 100% ceny przyjętej w ww. operacie szacunkowym, tj. 2 854 000 zł netto (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100);

3. zespół nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Wyciążkowo, gmina Lipno, powiat Leszczyński, dla których Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgi wieczyste o numerze PO1L/00061479/3, PO1L/00064138/2 i PO1L/00062313/9, opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 29 sierpnia 2019 r. - za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 100% ceny przyjętej w ww. operacie szacunkowym, tj. 6 212 031 zł netto (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy trzydzieści jeden złotych 00/100);

4. zespół nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Gronówko, gmina Lipno, powiat Leszczyński, dla których Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgi wieczyste o numerze PO1L/00061244/7, PO1L/00064137/5, PO1L/00064509/4 i PO1L/00054262/7 opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w operacie szacunkowym z dnia 29 sierpnia 2019 r. - za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 100% ceny przyjętej w ww. operacie szacunkowym, tj. 5 101 741 zł netto (słownie: pięć milionów sto jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100);

5. pakiet ruchomości opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w raporcie z wyceny majątku (tabela 1 - wartość rynkowa ruchomości) z dnia 16 września 2019 r., z wyłączeniem ruchomości tam wskazanych, które nie podlegały wycenie - za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 100% ceny przyjętej w ww. raporcie z wyceny, tj. 11 995 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100);

6. wartości niematerialne i prawne (domeny, znaki towarowe) opisane przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w raporcie z wyceny majątku z dnia 16 września 2019 r. - za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 100% ceny przyjętej w ww. raporcie z wyceny, tj. 8 081 000 zł netto (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

1. złożenie w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: MAGUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu – „oferta dot. sprzedaży majątku, sygn. akt XI GUp 156/15 – nie otwierać”, na warunkach wskazanych w regulaminie zbycia w trybie sprzedaży z wolnej ręki wraz ze wszystkimi wymaganymi w nim oświadczeniami i dokumentami.

Oferta nie spełniająca warunków regulaminu nie będzie rozpoznawana.

2. wpłacenie wadium w wysokości 10% oszacowania (dotyczy majątku określonego w punkcie nr 1, 2, 3, 4, 6) na konto bankowe masy upadłości: SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 79 1090 1854 0000 0001 4297 4677 – do dnia wskazanego jako ostateczny termin do złożenia ofert, z tym zastrzeżeniem, że za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto masy upadłości.

Syndyk zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia konkursu ofert oraz odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Oglądanie majątku upadłego, wydanie regulaminu, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz dodatkowe informacje, może nastąpić po telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem pod nr tel. (61) 847 69 39 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00 lub mailowo: kancelaria@sawala.com.pl.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gronówko, Wyciążkowo
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna