szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Usługowe „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Data:
2020-02-27 10:30
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Usługowe „MARITEX” Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 513 859 790
Cena wywoławcza
1 322 237,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, szczegółowo opisanego i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 8 marca 2019 r., za cenę nie niższą niż 1 322 237,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 00/100).

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Przedsiębiorstwo Usługowe „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – OFERTA – Sygn. akt X GUp 36/14/3”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek, z siedzibą w Katowicach przy ul. Przemysłowej 10, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 21 lutego 2020 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 35 1020 2498 0000 8602 0018 2345, do dnia 21 lutego 2020 r.

2. Oferta kupna powinna zawierać:

1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,

7. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy z prawem  pierwokupu stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym od art. 596 do art. 602.

3. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 27 lutego 2020 r. o godzinie 10:30,  sala 12.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego komisarza,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, znajduje się do wglądu, w Biurze syndyka masy upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze syndyka masy upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Dąbrowa Górnicza
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna