szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż gruntów

Data:
2020-03-31 15:30
Sprzedawca:
FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej
Ul. Wołczyńska 24 , 60-003
tel. 602 501 848
Cena wywoławcza
21 640 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości FEROCO S.A.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości i ruchomości położonych w Poznaniu .

 

1. Przedmiotem sprzedaży są łącznie:

a) prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 10,9188 ha wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na ww. gruncie, położonego w Poznaniu, ul. Wołczyńska/Nowosolska zapisanego w księdze wieczystej KW PO1P/00086643/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych,

b) prawo własności gruntu o powierzchni 0,0404 ha wraz z budowlami posadowionymi na gruncie, zapisanego w księdze wieczystej KW PO1P/00183836/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych

c) meble i sprzęt informatyczny oraz pozostałe wyposażenie budynków posadowionych na nieruchomości wg. spisu stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu

 

2. Cena wywoławcza łączna ww. składników wynosi 21 640 000 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych).

 

3. Regulamin przetargu wraz z jego załącznikami określa sposób złożenia oferty, wymogi co do treści oferty i jej załączników, sposób wyboru oferty oraz reguluje pozostałe kwestie związane z przetargiem.

 

4. OFERTY

1. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty, w tym oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią regulaminu i załączników do regulaminu i inne wymagane regulaminem przetargu oświadczenia winny być złożone w języku polskim.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) zapłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wysokości 2 164 000 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na rachunek bankowy FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań w PKO BP SA nr 94 1020 4115 0000 9002 0191 1999, uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium winno nastąpić najpóźniej w dniu 31.03.2020 r. do godziny 10:00.

b) złożenie kompletnej pisemnej oferty spełniającej wymogi określone regulaminem przetargu w terminie do dnia 31.03.2020 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby upadłej spółki, ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań. Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „FEROCO PRZETARG Nieruchomości i Ruchomości – NIE OTWIERAĆ PRZED 31.03.2020 r. godzina 15:30” oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w niniejszym Regulaminie,

3. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 15:30.

4. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego (masy upadłości) jeżeli oferent zaoferuje cenę nabycia niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent w terminie do 4 miesięcy od dnia wyboru oferty nie przystąpi do czynności notarialnej obejmującej umowę sprzedaży lub jeżeli oferent, którego oferta została wybrana nie wpłaci ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości (rachunek jak dla wadium) w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub jeśli oferent nie dopełni niezbędnych czynności potrzebnych do skutecznego zawarcia umowy.

5. Zapoznanie się z regulaminem przetargu i załącznikiem do regulaminu, wydanie regulaminu oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w terminie uzgodnionym z syndykiem pod numerem telefonu 602 501 848.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu a także do odstąpienia od umowy sprzedaży na warunkach i w terminie wskazanych w Regulaminie przetargu. Wpłacone wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub uprawnienie do żądanie naprawienia szkody.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Nowosolska
Kod i miasto:
Poznań
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna