szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

Nazwa:

Ciecz ropopochodna, olej napędowy

Data:
2020-06-23 12:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce
ul. Strzelecka 2/6, Poznań
Cena wywoławcza
110,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OFERTA SPRZEDAŻY

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzelecka 2/6 działając w trybie art 105 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438) ogłasza sprzedaż w dniu 23 czerwca 2020 r. po cenie oszacowania, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą z przeznaczeniem do przerobu towaru w składzie podatkowym, nw. towaru – cieczy ropopochodnej o wymienionych poniżej parametrach jakościowych wraz z pojemnikami, w których przechowywany jest towar, co do których postanowieniem Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu z dnia 26.02.2020 r. Nr RKS-130/2019/458000 zarządzono sprzedaż.

 

Pomiar/badanie

Wyniki pomiarów/badań

Metoda

 

Gęstość w 15ºC (PN)

841,1#0,4 [KG/M³]

838,9 #0,4 [KG/M³]

841,2 #0,4 [KG/M³]

PN-EN ISO 12185:2002[A]

Liczba zmydlenia (ISC)

6,5#2,5 [mgKOH/g]

7,5#2,9 [mgKOH/g]

PN-ISO 6293-2-2010[A]

 

Zawartość siarki całkowitej (PN)

9,5#1,7 [mg/kg]

7,5#2,9 [mg/kg]

PN - EN ISO 20846:2012[A]

Obecność znacznika Solvent Yellow 124 (PN)

nie stwierdzono

ZN-02/MG/CN-11(pkt.2.1.) [A]

Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym (PN)

Do 250ºC destyluje - 31,1#1,9, 35#1,9, 34,6#1,9 [%V/V]

Do 300ºC destyluje - 60,8#1,9, 65,5#1,9, 65,4%#1,9 [%V/V],

Do 350ºC destyluje -84,8#1,9, 85,9#1,9,84, 8#1,9 [%V/V]

95%(V/V)destyluje do – 397,5 # 6,0, 391,1#5,9, 398,8#6,0 [ºC]

straty skorygowane - 0,4[%V/V]

PN-EN ISO 3405:2012[A]

 

 

 

Identyfikacja jakościowa metodą HT SIMDIS (PB)

Głównym składnikiem badanej próbki jest frakcja węglowodanowa o liczbie atomów węgla w cząsteczce C8-C34 i C4. Zakres wrzenia i profil chromotograficzny próbki jest charakterystyczny dla mieszaniny oleju napędowego z olejem bazowym. Nie stwierdzono obecności oleju roślinnego i estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Stwierdzono obecność związków tlenowych.

PB-6v2:2013

Identyfikacja jakościowa metodą GCMS (PB)

W skład próbki wchodzą głównie węglowodory parafinowe i izoparafinowe o łańcuchach węgla od C8 do ok C34I C36 , węglowodory aromatyczne (pochodne alkilowe benzenu i naftalenu). Profil chromatogramu próbki wskazuje, że próbka jest mieszaniną frakcji węglowodorowej wchodzącej w skład handlowego oleju napędowego do silników z zapłonem samoczynnym oraz oleju bazowego. W badanej próbce stwierdzono obecność estru (triacetyny, 2-etylo 1,3-heksanodiolu,1,1-dibutoxy-butanu). Nie stwierdzono obecności estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

PB10v2:2013

Obecność barwnika Solvent Red 19 (PB)

Nie stwierdzono

PB-13v1:2008

Obecność barwnika Solvent Red 164 (PB)

Nie stwierdzono

PB-13v1:2008

Obecność barwnika Solvent Red 35 (P8)

Nie stwierdzono

PB-13v1:2008

Kolor rozcieńczony (ISO)

L 0,5 # 0,5 [kolor]

PN-ISO 2049:2010[A]

Lepkość kinematyczna w 50ºC(PN)

2,875 # 0,009 [10-6 m²s¹], 2,692 #0,009 [10-6 m²s-¹], 2,775 # 0,009 [10-6 m²s¹],

PN-EN ISO 3104:2004 [A]

Parametry jakościowe stwierdzono na podstawie badań próbek przeprowadzonych w laboratorium Celnym w Białej Podlaskiej. Parametry przedmiotowej cieczy uniemożliwiają klasyfikację w grupie olejów napędowych i olejów opałowych.

Ilość towaru określono na podstawie dokumentacji. Rzeczywista ilość towaru zostanie określona po jego przepompowaniu w składzie podatkowym.

 

L.p.

Rodzaj towaru

Ilość towaru

Jednostkowa cena szacunkowa

Łączna wartość

szacunkowa

1

Olej napędowy o ww. parametrach jakościowych

29.272 litrów

1,00 zł za 1 litr

29 271,00 zł

2

Pojemniki typu MAUZER – kontener modułowy IBC z paletami kompozytowymi z tworzywa sztucznego, drewnianymi i z paletami stalowymi. Pojemniki szczelne, widoczne oznaki zużycia

stan techniczny - przeciętny

- pojemność – 1000 l,

- marka – brak danych

-ro - rok prod. – brak danych

28 szt.

72,00 zł za 1 szt.

2 016,00 zł

3

Pojemniki typu MAUZER – kontener modułowy IBC z paletami kompozytowymi z tworzywa sztucznego, drewnianymi i z paletami stalowymi. Pojemniki szczelne, widoczne oznaki zużycia

stan techniczny - przeciętny

- pojemność – 500 l,

- marka – brak danych

- ro - rok prod. – brak danych

2 szt.

55,00 zł za 1 szt.

110,00 zł

 

 

Warunki sprzedaży:

 1. Prowadzenie działalności handlowej – gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
 1. Dołączenie do oferty uwierzytelnionych kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności handlowej w zakresie pkt 1, a w szczególności kopii aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne (Dz.U.z 2017 r. poz. 220 ze zm.).

Posiadanie koncesji w zakresie obrotu paliwami nie jest wymagane w przypadku zastosowania trybu przewidzianego w §11 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego (Dz.U z 2018 r. poz. 2525). Zwalnia się od akcyzy wyroby energetyczne z chwilą ich sprzedaży, przez uprawniony organ w trybie art 232 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U.z 2018 r. poz. 1987 i 2399), nabywcy prowadzącemu skład podatkowy, z przeznaczeniem do przerobu tych wyrobów w składzie podatkowym, pod warunkiem złożenia przez nabywcę tych wyrobów oświadczenia, że zostaną przeznaczone do celów, o których mowa odpowiednio w pkt 7. W tym przypadku należy złożyć uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających prowadzenie składu podatkowego oraz oświadczenia o zobowiązaniu do przerobu towaru w składzie podatkowym.

 1. W ofercie zakupu należy:

- podać dane teleadresowe kupującego – do korespondencji papierowej i elektronicznej,

- podać cenę jednostkową za litr i cenę jednostkową za pojemniki oraz łączną kwotę za całość

 towaru w zł polskich.

- złożyć podpis na ofercie, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć

 notarialnie lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.

 1. Oferowana cena nie może być niższa niż cena oszacowania i musi obejmować całość towaru.
 1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w kancelarii Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, lub za pośrednictwem poczty na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 2/6 ( na kopercie należy zamieścić adnotację Oferta Sprzedaży – nie otwierać przed godz. 12 dnia 23 czerwca 2020 r.).
 1. Oferty muszą wpłynąć (zostać złożone) do siedziby Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, ul. Strzelecka 2/6 do godziny 11:45 dnia 23 czerwca 2020 r.
 1. Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie złożonej oferty.
 1. W przypadku zaoferowania ceny wyższej niż cena oszacowania, towar zostanie sprzedany firmie, która zaoferuje najwyższą cenę i spełni pozostałe warunki sprzedaży.
 1. W przypadku identycznych ofert decyduje kolejność wpływu ofert do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce.
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, ul. Strzelecka 2/6, o godz. 12:00 w pokoju nr 117.
 1. Nabywca winien niezwłocznie wpłacić cenę nabycia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyjęciu oferty, przesłanej na adres e-mail lub faks podane w ofercie. Wpłatę należy dokonać na rachunek Urzędu Skarbowego nr 06 1010 1469 0026 2613 9120 0000.
 1. Odbiór towaru będzie możliwy po dokonaniu zapłaty. Ustalenie szczegółowego terminu odbioru nastąpi za pomocą środków komunikacji telefonicznej lub elektronicznej na numer lub adres e-mail podane w ofercie.
 1. Na dowód zakupu zostanie wystawiony dokument – Dowód sprzedaży likwidacyjnej.
 1. W sytuacji stwierdzenia – po przepompowaniu paliwa – większej ilości produktu, niż podanej w ofercie, kupujący zobowiązany jest do niezwłocznej wpłaty różnicy w cenie towaru, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przepompowania paliwa, na konto wskazane w pkt 11. Powyższe stanowi warunek wystawienia dowodu sprzedaży likwidacyjnej i wydania towaru. W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości towaru, niż podana w ofercie, różnica w wartości towaru zostanie zwrócona na rachunek nabywcy wskazy w ofercie zakupu. W przypadku różnicy, wynikającej z tolerancji wagi użytej do określenia wagi towaru powyższe zapisy nie obowiązują,
 1. Odbiór towaru nastąpi z parkingu depozytowego firmy „Pomoc Drogowa Auto-Chara Transport Spedycyjny” w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 59, na koszt odbierającego, a jego transport musi odbywać się zgodnie z ustawą z dnia z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 227, poz. 1367).

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, w Dziale Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów, przy ul. Strzeleckiej 2/6 pok. 117, oraz pod nr telefonu (61) 647 19 16.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Skórzewska
Kod i miasto:
Wysogotowo
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna