szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

STAL-MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Sprzedaż udziałów w Hakamore sp. z o.o. Nieruchomość Halemba. Nieruchomość w Oławie.

Data:
2020-10-30 16:15
Sprzedawca:
STAL-MET NIECZAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
UL. Motoryzacyjna 2, 49-318 Skarbimierz-Osiedle
tel. 513 945 000
Cena wywoławcza
469 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

 

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • 60.100 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto) udziałów w Hakamore sp. z o.o. w upadłości, KRS: 0000643506, dalej („Udziały”), względem których Sędzia komisarz prawomocnym postanowieniem z dnia 28.03.2019 r. określił ich obowiązek zwrotu do masy upadłości, które to zostały objęte wyceną sporządzoną przez biegłego Jarosława Jaromina.

 

Cena wywoławcza za udziały Hakamore zgodnie z uchwałą Rady Wierzycieli nr 06/09/2020 wynosi 100% wartości udziałów liczone od wskazanej w opisie i oszacowaniu udziałów sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina z dnia 05.03.2020 r. „wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży” czyli 1 450 000,00 PLN netto (słownie jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 1. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
 1. wadium wynosi 145 000,00 PLN (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 października 2020 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach od 9:00 do 19:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

 

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

 

 

 

Marcin Mirosław Kubiczek

(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 244)

 

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

 

 

Syndyk masy upadłości Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19 w związku z postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 28.03.2019 r. oraz postanowieniem Sądu upadłościowego z dnia 09.10.2019 r. w przedmiocie uznania za bezskuteczną względem masy upadłości umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 12.10.2018 r. zawartej przez upadłego ze spółką pod firmą: Halemba Rekultywacja sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej [KRS: 000749146], jak również na podstawie uchwał Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w drodze pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją wraz z zatwierdzeniem Regulaminu sprzedaży oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „PU”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej „Kc”) zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości nieruchomości (dalej łącznie „Nieruchomości Halemba”):

Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość Halemba objęta Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 09.03.2020 r. wartość rynkowa Nieruchomości Halemba wynosi 21 741 000,00 PLN netto (dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 16 305 750,00 PLN netto (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Cena wywoławcza Nieruchomości Halemba wynosi 100% (sto procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży, to jest: 16 305 750,00 PLN netto (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Jednocześnie Syndyk masy upadłości Stal- Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości wskazuje, iż dopuszcza się sprzedaż nieruchomości w postaci wyodrębnionych części wskazanych w streszczeniu opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 09.03.2020 r., to jest:

 • nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej Halembie oraz Mikołowie (odpady) objęte księgami wieczystymi GL1S/41216/4; GL1S/48180/1; GL1S/2266/4; GL1S/51745/4; KA1M/74035/7; KA1M/74823/8; (dalej „Część I”) wartość rynkowa Halemba Część I wynosi 10 965 000,00 PLN netto (dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), natomiast wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 8 223 750,00 PLN netto (osiem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Cena wywoławcza dla Halemba Część I wynosi 110% (sto dziesięć procent) wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży to jest 9 046 125,00 PLN netto (dziewięć milionów czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).

 • nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej Halembie (fotowoltaika) objęte księgami wieczystymi GL1S/48091/0; GL1S/9937/8; GL1S/15279/2; GL1S/51655/6; GL1S/51656/3; GL1S/48092/7; GL1S/7159/6; GL1S/7852/4; GL1S/48090/3 (dalej „Halemba Część II”) wartość rynkowa Halemba Część II wynosi 10 776 000,00 PLN netto (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), natomiast wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 8 082 000,00 PLN netto (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Cena wywoławcza dla Halemba Część II wynosi 8 890 200,00 PLN netto (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunkiem rozpoznania oferty obejmujących wyłącznie jedną z wyodrębnionych części Nieruchomości Halemba będzie:

 • wpływ co najmniej jednej ważnej komplementarnej oferty na drugą z wyodrębnionych części Nieruchomości Halemba;
 • łączna proponowana cena sprzedaży w dwóch najlepszych komplementarnych ofertach na wyodrębnione części Nieruchomości Halemba będą o co najmniej 10% (dziesięć procent) wyższe niż najlepsza oferta na Nieruchomości Halemba jako całości.

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert, co oznacza z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, że pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu, może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 1. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
 1. wadium wynosi 1 630 575,00 PLN (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) niezależnie od przedmiotu oferty;
 1. wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem z rachunku bankowego oferenta. W tytule przelewu należy wskazać: wadium do oferty zakupu Halemba;
 1. w wypadku, gdyby z winy oferenta, którego ofertę wybrano, nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży, Syndyk zatrzymuje wadium na rzecz masy upadłości.

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 października 2020 roku, godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach pracy Biura Syndyka (bieżącą informację o godzinach pracy Biura Syndyka można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 308 0000. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Aukcja:

 1. w wypadku stwierdzenia, że wpłynęły co najmniej dwie oferty równorzędne, Syndyk zarządza aukcję ustną osobno dla kolejno Halemba Część I, Halemba Część II, Halemba Nieruchomości;
 1. uprawnionymi do udziału w aukcji są wyłącznie Ci oferenci, którzy złożyli ważne oferty równorzędne. Podczas aukcji obecni mogą być wyłącznie reprezentanci oferenta lub ich umocowany pełnomocnik;
 1. nieobecność oferenta nie wstrzymuje przebiegu aukcji.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

 

 

Marcin Mirosław Kubiczek

(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 244)

 

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI STAL-MET NIECZAJ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE [KRS: 0000573638]

 

Syndyk masy upadłości STAL-MET Nieczaj sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. akt V GUp 1/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 8 września 2020 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 • prawa własności nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Chrobrego 12, zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1O/00016926/6, które to prawo objęte zostało Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego Jarosława Jaromina w dniu 17.02.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 587 000,00 PLN netto (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100), a wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży wynosi 469 600,00 PLN netto (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości zlokalizowanej w Oławie to wartość przyjęta dla wymuszonej sprzedaży, tj.: 469 600,00 PLN netto (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

 1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.stal-met.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 1. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 78 1090 1186 0000 0001 4150 6015, w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2020 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 29 października 2020 roku;
 1. wadium wynosi 46 960,00 PLN (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
 1.  

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 30 października 2020 roku, do godz. 16:00 w Biurze Syndyka w Katowicach (40-028) przy ul. Francuskiej 34 V p. w godzinach od 9:00 do 19:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Syndyka.

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 30 października 2020 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka przy ul. Francuskiej 34 V. p. w Katowicach przez Syndyka w obecności, co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert (dalej „Komisja Konkursowa”).

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.stal-met.kubiczekm.com.

 

 

 

Marcin Mirosław Kubiczek

(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – licencja nr 244)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Chrobrego
Kod i miasto:
Ruda Śląska, Oława
Województwo:
opolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna