szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Alerion sp. z o.o.

Nazwa:

Konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

Data:
2020-12-07 00:00
Sprzedawca:
Alerion sp. z o.o.
ul. Filipa Eisenberga 11/1 , 31-523 Kraków
Cena wywoławcza
35 530,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

 

Alerion sp. z o.o. – Nadzorca Układu (dalej: „Organizator konkursu”) w postępowaniu o zatwierdzenie układu Karoliny Sadowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą:

Karolina Sadowska KRAK-DRÓB (dalej: „Sprzedający”)

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości położonych miejscowości Ściejowice oraz Charsznica

 

Celem konkursu ofert jest wybór oferty lub ofert zawierających najkorzystniejsze warunki sprzedaży.

 

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79, o łącznej powierzchni 0,7500 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonej w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016079/9;

- za cenę nie niższą niż 1 005 807,60 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy osiemset siedem złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 70% ceny oszacowania;

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/2, 20/1, 20/3, o łącznej powierzchni 0,5920 ha, wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położoną w Charsznicy, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1M/00004422/4;

- za cenę nie niższą niż 169 387,33 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze), tj. 2/3 ceny oszacowania;

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5;

- za cenę nie niższą niż 29 260,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Oferty należy składać do Organizatora konkursu, na adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w terminie do dnia 07.12.2020 r. Oferty mogą być składane osobiście albo za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich, z tym zastrzeżeniem, że za złożoną w terminie ofertę uważa się taką, która wpłynie do biura Organizatora konkursu w terminie wyznaczonym do składania ofert.

 

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą/firmą oferenta – a tę kopertę umieszcza się w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4, opatrzonej dopiskiem „Konkurs ofert Karolina Sadowska – oferta na zakup nieruchomości – NIE OTWIERAĆ”.

 

Pisemna, bezwarunkowa oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. dane oferenta, tj. imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu (jeśli posiada);

2. wskazanie Nieruchomości, którą oferent chce nabyć (tj. poprzez podanie co najmniej numeru księgi wieczystej), której oferta dotyczy;

3. oferowaną cenę nabycia Nieruchomości nie niższą niż cena minimalna wraz z informacją, czy zostanie ona zapłacona ze środków własnych oferenta, czy z udzielnego mu na ten cel kredytu lub pożyczki;

4. podpis/y osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do podpisania oferty;

5. datę sporządzenia oferty.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk z innego rejestru, do którego wpisany jest uczestnik konkursu (jeżeli dotyczy);

2. oświadczenie oferenta, iż:

a.    oferent zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz operatem szacunkowym Nieruchomości będącej przedmiotem oferty, rozumie i akceptuje ich treść i nie wnosi co do nich zastrzeżeń;

b.    oferentowi znany jest stan faktyczny i prawny Nieruchomości;

c.    przyjmuje do wiadomości, iż niniejszy konkurs ofert nie stanowi przetargu ani aukcji, oraz że nie będzie miał wobec Organizatora konkursu lub Sprzedającego żadnych roszczeń z tytułu uczestnictwa w konkursie i złożenia oferty;

3. oświadczenie oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury konkursowej objętej niniejszym Regulaminem, o następującej treści:

 

„1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych reprezentowanego przeze mnie [•], przez administratora danych osobowych, do celów związanych z konkursem na sprzedaż nieruchomości Karoliny Sadowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK-DRÓB w restrukturyzacji, o księgach wieczystych nr: KR1M/00004422/4, KR1K/00016079/9, organizowanym przez Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000585928, w trakcie oraz po zakończeniu konkursu oraz dla zawarcia i wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, jak również wypełnienia obowiązków przewidzianych przez prawo podatkowe, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

a) zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest organizator konkursu, tj. Alerion sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000585928);

b) zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

c) zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest wymogiem ważności oferty, wzięcia udziału w konkursie i zawarcia umowy;

d) zostałem poinformowany o prawie do żądania od administratora dostępu do ww. danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

e) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

f) zostałem poinformowany o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorującego;

g) zostałem poinformowany o prawie do przenoszenia danych osobowych;

h) zostałem poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.   

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą informacyjną zawartą w § 3 Regulaminu.”

 

4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

 

Z operatami szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) poprzez kontakt mailowy z Nadzorcą Układu (adres: kd@alerion.pl) lub w biurze Nadzorcy Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1 w Krakowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00-17:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. nr +48 (12) 222 34 98).

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, bądź jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, w każdym czasie bez podania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Organizatora konkursu lub Sprzedającego z tego tytułu.

 

Konkurs ofert prowadzony na podstawie Regulaminu, z którym można zapoznać się pod poniższym linkiem: >>Regulamin<<

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w par. 3 załączonego Regulaminu.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ściejowice, Charsznica
Województwo:
małopolskie
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna