szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Krapkowicach

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Gogolinie, pow. zabud. 3 764 m2

Data:
2021-01-15 11:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Krapkowicach
ul. Opolska 96A, Krapkowice
Cena wywoławcza
1 959 300,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach na podstawie art. 110w § 1, § 3, § 5 i § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

15 stycznia 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, przy ul. Opolskiej 96A, w pokoju nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niżej wymienionej nieruchomości należącej do BIOENERGY A.J. Burtny Spółka Jawna.

Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana położona w Gogolinie przy ul. Podleśnej 1, na granicy miasta Gogolin i wsi Dąbrówka (gmina Gogolin, powiat krapkowicki, woj. opolskie), składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 295/2, 295/10, 295/11, 295/15 i 298 z arkusza mapy 4 obrębu Gogolin i działki ewidencyjnej numer 1998/1 obrębu Dąbrówka o łącznej powierzchni 6,3078 ha. Nieruchomość zabudowana jest piętnastoma budynkami produkcyjno-magazynowymi z częścią socjalno-biurową, których łączna powierzchnia zabudowy wynosi 3 764 m2. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr OP1S/00032319/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest:

- działka nr ewidencyjny 295/2 karta mapy 4 obręb Gogolin na teren ogrodu botanicznego – symbol w planie 3ZO;

- działka nr ewidencyjny 295/10, 295/11 karta mapy 4 obręb Gogolin 1 na tereny ogrodu botanicznego – symbol w planie 1ZO;

- działka nr ewidencyjny 295/15 karta mapy 4 obręb Gogolin 1 częściowo na teren dróg wewnętrznych – symbol w planie KDW, częściowo zaś na teren ogrodu botanicznego – symbol w planie 1ZO;

- działka nr ewidencyjny 298 karta mapy 4 obręb Gogolin 1 częściowo na teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej – symbol w planie PU, częściowo na teren placu komunikacyjnego – symbol w planie KPP, częściowo zaś na teren ogrodu botanicznego – symbol w planie 2ZO;

- działka nr ewidencyjny 1998/1 karta mapy 4 obręb Dąbrówka Górna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej – symbol w planie PU.

 

Wartość ww. nieruchomości oszacowana została na kwotę 2 799 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100 gr).

Cena wywoławcza wynosi 70% wartości szacunkowej, tj. 1 959 300,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta zł 00/100 gr).

 

Warunki przystąpienia do licytacji

 

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 wyżej cytowanej ustawy w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Wadium w wysokości 279 900,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr) przystępujący do licytacji powinien złożyć na rachunek organu egzekucyjnego: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach NBP O/O Opole 43 1010 1401 0055 5513 9120 0000.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wplata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzający dzień, w którym ma odbyć się licytacją, tj. do dnia 14 stycznia 2021.

Pouczenia:

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Zgodnie z art. 110z § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.) na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach.

        

Informacje dodatkowe:

Nieruchomość można oglądać w terminie 14-tu dni przed dniem licytacji w miejscu jej położenia w miejscowości Gogolin ul. Podleśna 1 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem referatu (tel. (77) 446 77 26).

W terminie 14-tu dni przed dniem licytacji można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Krapkowicach ul. Opolska 96A pokój nr 20 w godzinach od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem referatu (tel. (77) 446 77 26).

Sprzedaż powyższej nieruchomości podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 815). Zgodnie z art. 4 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy (z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy) ciąży, przy umowie sprzedaży nieruchomości, na kupującym.

Sprzedaż powyższej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Równocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach informuje, że z uwagi na decyzję o czasowym ograniczeniu dostępu do urzędów skarbowych w województwie opolskim ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa zainteresowani udziałem w licytacji zostaną wpuszczeni pojedynczo na teren tut. Urzędu z zachowaniem przewidzianych środków ostrożności. Każdy uczestnik licytacji winien być zabezpieczony przed wejściem na teren urzędu w rękawiczki ochronne, maseczkę ochronną oraz winna przed wejściem do Urzędu poddać się dezynfekcji rąk. Zastrzega się jednocześnie że w przypadku dużej ilości uczestników licytacji, licytacja ta może zostać przeprowadzona na zewnątrz budynku tutejszego Urzędu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Podleśna 
Kod i miasto:
Gogolin
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna