szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Nazwa:

Nieruchomość w Lublinie, ul. Mieczysława Biernackiego

Data:
2021-02-24 11:00
Sprzedawca:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodłegłej 3, 20-078 Lublin
Cena wywoławcza
844 220,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE

O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 110w. § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 lipca 2020 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2070) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 lutego 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin, w sali nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

ułamkowej części nieruchomości, tj. udziału 4/10 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, poł. w Lublinie przy ul. Mieczysława Biernackiego 22, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00156418/9 – należącej do Europejskiej Fundacji Społecznej „Godne Życie” im. Syna Człowieczego z siedzibą w Lublinie. Położenie i oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 1/5 o pow. 0,1661 ha, poł. w Lublinie przy ul. Mieczysława Biernackiego 22, w obrębie ewidencyjnym 7 – Czwartek. Działka od strony północnej zabudowana. W narożniku od strony północno-wschodniej posadowiony budynek garażowy, o którym brak informacji w ewidencji gruntów i budynków. Teren wygrodzony z przestrzeni ogrodzeniem trwałym, a od strony południowej murem granicznym. Wjazd na posesję od strony wschodniej, tj. od ulicy Probostwo. Teren częściowo utwardzony asfaltobetonem. Budynek to dawna suszarnia chmielu. Poprzemysłowy budynek pełni obecnie funkcję usługowo-handlowo-mieszkalną. W budynku znajdują się lokale handlowe wraz z zapleczem magazynowo-socjalnym, pomieszczenia biurowe, sale spotkań i kultu religijnego oraz część mieszkalna wraz z niezbędną częścią gospodarczo – techniczną. Funkcją dominującą są usługi. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, brak informacji o roku budowy. Budynek o czterech kondygnacjach, nieznacznie podpiwniczony. Dane liczbowe budynku: - powierzchnia zabudowy (wg ewidencji budynków) – 599,00 m2, - powierzchnia całkowita (na podstawie udostępnionej przez Urząd Miasta Lublin dokumentacji technicznej wraz z inwentaryzacją) – 1 852,39 m2. Opis budynku garażowego: budynek o konstrukcji tradycyjnej murowany. Obiekt usytuowany w narożniku północno-wschodnim działki. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Dane liczbowe: - powierzchnia zabudowy (ok. 12,55m x 5,55m) – 70,00 m2.

 

Oszacowana wartość wynosi 1 298 800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 65% oszacowanej wartości, tj. 844 220,00 zł.

 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 129 880,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk prowadzącego licytację w godz. od 10:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia) lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tj.

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie – nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000

(o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. od 10:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia). Zgodnie z art. 111a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00, wolno przeglądać w siedzibie tut. organu egzekucyjnego (ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin) akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego oraz można oglądać przedmiotową nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. organu (tel. (81) 464 24 55; (81) 464 24 76).

 

Zgodnie z przepisem art. 111d. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Zgodnie z art. 110z. § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Zgodnie z art. 110z. § 2 cyt. ustawy, w sprawie skargi, o której mowa w art. 110z § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

 

W myśl art. 111j. § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli nikt nie przystąpił do trzeciej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić przez osoby, o których mowa w art.111i. § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, za cenę nie niższą od 65% wartości nieruchomości. Do przejęcia nieruchomości na własność stosuje się odpowiednio przepisy art.111i. § 3 i 4 cyt. ustawy.

 

Na podstawie art. 111i. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel lub współwłaściciel składa do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia licytacji. Stosownie do art. 111i. § 4 cyt. ustawy, jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaoferował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje ponadto, że uczestnicy licytacji będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski, maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku urzędu.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Mieczysława Biernackiego
Kod i miasto:
Lublin
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna