szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Usługowe „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Data:
2021-03-09 10:00
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Usługowe „MARITEX” Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 513 859 790
Cena wywoławcza
1 038 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, szczegółowo opisanego i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 8 marca 2019 r., za cenę nie niższą niż 1 038 900,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

​1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Przedsiębiorstwo Usługowe „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - OFERTA - Sygn. akt X GUp 36/14/3”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik - Rymarczyk, Katarzyna Walotek, z siedzibą w Katowicach przy ul. Przemysłowej 10, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 2 marca 2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

  1. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego
    1. 35 1020 2498 0000 8602 0018 2345, do dnia 2 marca 2021 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

​1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

​2. proponowaną cenę zakupu,

​3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

​4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

​5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

  1. 6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,

​7. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy z prawem pierwokupu stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym od art. 596 do art. 602.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 9 marca 2021 r. o godzinie 10:00, sala 12.

​1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

​2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia komisarz,

​3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

​4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

​5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

​6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

​7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

​8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

​9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego komisarza,

​10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

​11. opis i oszacowanie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Usługowego „MARITEX” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, znajduje się do wglądu, w Biurze syndyka masy upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

​12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze syndyka masy upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

​13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 0 513 859 790.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Dąbrowa Górnicza
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna