szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Spółdzielcze prawo do lokalu w Krakowie, ul. Ludwika Solskiego

Data:
2021-04-16 12:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
414 421,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie przy ul. Ludwika Solskiego 7/82.

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Krakowie przy ul. Ludwika Solskiego 7/82 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 56,74 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00390837/1, zwany dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”:

 

Cena wywoławcza wynosi 414 421,00 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 00/100 złotych) brutto.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 49 1090 2590 0000 0001 4496 1056, wadium w wysokości 41 442,10 zł (czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa 10/100 złote) w terminie do dnia 15.04.2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Ewa Mostowy, VIII GUp 183/20/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 15.04.2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 15.04.2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Ewa Mostowy, VIII GUp 183/20/S – NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

2. dowód uiszczenia wadium;

3. oświadczenie oferenta, że:

- oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży;

4. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika - jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w oryginale lub uwierzytelnionej kopii o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 16.04.2021 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 12:00.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin sprzedaży

Wyciąg z opinii

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Ludwika Solskiego
Kod i miasto:
Kraków
Województwo:
małopolskie
IMG_5992
IMG_5987
IMG_5989
IMG_5990
IMG_5991
IMG_5993
IMG_5994
IMG_5995
IMG_5996
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna