szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Firma Chrzanowscy Sp. z o.o. w upadłości likwidacy

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności upadłego Firmy Chrzanowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tychach

Data:
2021-06-11 00:00
Sprzedawca:
Firma Chrzanowscy Sp. z o.o. w upadłości likwidacy
Al. Piłsudskiego 23, 43-100 Tychy
tel. 603912846
Cena wywoławcza
1 122,25 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne, Wierzytelności
 
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza

III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności upadłego

Firmy Chrzanowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Tychach

 

 1. Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż wierzytelności przysługującej upadłemu od dłużnika Mariusza Chrzanowskiego o wartości nominalnej 2 244,50 zł, za cenę nie niższą niż 50% wartości nominalnej, tj. 1 122,25 zł.
 1. Dokumenty dotyczące wskazanej w pkt. 1 wierzytelności znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka: ul. Raciborska 3/14, 44-100 Gliwice (telefon (32) 230 93 17 lub 530 548 587).
 1. Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)    dokładne oznaczenie: imię i nazwisko (lub nazwę i siedzibę) oraz adres i status prawny składającego ofertę,

b)    wskazanie przedmiotu oferty,

c)    oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, o której mowa w pkt. 1, tj. 1 122,25 zł,

d)    zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

e)    oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

f)     oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży,

g)    podpis na ofercie i oświadczeniach składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną,

h)   w przypadku osób prawnych, jeżeli wynika to z ich umowy lub statutu, zgoda właściwego organu,

i)     w przypadku składania oferty przez pełnomocnika-pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Raciborska 3/14, (44-100) Gliwice lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).
 1. Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 r. w Kancelarii Syndyka.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie zakreślonym do składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Bank Millennium S.A. nr 89 1160 2202 0000 0004 5704 4287 lub w kasie.
 1. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty;
 1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a)   zapłaty całej zaoferowanej w przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

b)   podpisania umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

c)    poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym ewentualnych podatków i opłat.

 1. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty.
 1. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.
 1. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a)   prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

b)   prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna