szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

BUDWAK Sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Ruchomości w postaci: sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia prac górniczych; wyposażenia i sprzętu biurowego; samochodów osobowych (VW Tiguan, 2010 r., Subaru Outback, 2009 r.)  

Data:
2021-06-30 12:00
Sprzedawca:
BUDWAK Sp.z o.o. w upadłości
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
tel. 664-139-258
Cena wywoławcza
150,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
Ruchomości, Pojazdy
 
 

 

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku spółki BUDWAK sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rybniku ogłasza sprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ruchomości i w postaci:

 

1. Ruchomości w postaci sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia prac górniczych:

 

-        ładowarka boczno sypiąca                   szt. 1 – 10 000 zł

-        kotwiarka hydrauliczna                        szt. 1 – 7 500 zł

-        zestaw manewrowy                             szt. 1 – 100 000 zł

-        podajnik taśmowy                               szt. 2  – 25 000 zł za 1 szt.

-        spagoładowarka NIWKA                        szt. 1  – 25 000 zł

-        wiertarka udarowo–pneumatyczna         szt. 1 – 6 000 zł

-        przenośnik taśmowy                            szt. 1 – 25 000 zł

-        przenośnik taśmowy niekompletny          szt. 1 – 1 500 zł

-        młot wyburzeniowy                             szt. 1 – 150 zł

-        pompa WT 30                                    szt. 1  – 2 500 zł

-        wiertnica pomostowa                          szt. 1 – 30 000 zł

 

Powyższe ceny są cenami netto.

 

2. Ruchomości w postaci wyposażenia biurowego i sprzętu biurowego.

Szczegółowa wycena poszczególnych ruchomości dostępne w biurze syndyka.

 

3. Ruchomości w postaci samochodów osobowych marki:

 

-        samochód osobowy VW Tiguan, rok prod. 2010, cena 25 000 zł netto;

-        samochód osobowy Subaru Outback, rok prod. 2009, cena 20 000 zł netto.

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem BUDWAK Sp. z o. o. w upadłości – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 181/16 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, dostarczona do dnia 25.06.2021 r. do Biura Syndyka Masy Upadłości ul. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej ruchomości na nr rachunku bankowego 45 1020 2472 0000 6702 0205 6323 do dnia 25.06.2021 r.

 

 Ofertę należy złożyć w języku polskim, a winna ona zawierać:

 

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej ruchomości,

4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,

6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT),

8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,

10. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,

11. rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie syndyka Jędrzeja Minkusa w Dąbrowie Górniczej, przy
ul. Władysława Sikorskiego 35, dnia 30.06. 2021 r. o godz. 12:00,

12. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

13. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Syndyk,

14. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

15. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

16. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

17. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

18. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

19. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

20. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Syndyka,

21. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

22. opis i oszacowanie ruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.

23. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

24. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884 988 846 w godz. 9:00-15:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna