szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż Przedsiębiorstwa Dudek

Data:
2021-07-27 12:00
Sprzedawca:
Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości
Al.Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
tel. 534 066 386
Cena wywoławcza
15 666 756,10 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-017 Warszawa), al. Jerozolimskie 123A, na następujących warunkach:

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, wierzytelności (powstałych zarówno przed jak i po dniu ogłoszenia upadłości) oraz zobowiązań.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

​- nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca przedmiot prawa własności, położona w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rozwojowej 1, miasto Jastrzębie Zdrój, powiat Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, zabudowana halą magazynowo-produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni zabudowy 3 254 m2 i powierzchni użytkowej 3 151,87m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 884/14 am-6 opisana w Księdze Wieczystej nr GL1J/00042711/3 oraz działka nr 794/32 am-8 opisana w Księdze wieczystej nr GL1J/00046777/1, o łącznej powierzchni 1,5 ha. Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w jastrzębiu Zdrój, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

​- wartości niematerialne i prawne, w tym zestaw praw własności i licencji do oprogramowania informatycznego;

​- środki trwałe, m.in.: linia technologiczna dwumodułowa do recyklingu, słupowa stacja transformatorowa, brykieciarka do metalu, brykieciarka do sadzy, agregat gazowy.

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 15 666 756,10 złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 10/100), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny;

4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku. Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Dudek & Kostek Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą: 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 123A Sygn. akt XII GUp 160/18 i dostarczona do Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym Gliwice Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, w godzinach pracy Biura przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura Podawczego.

5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 1 566 675,61 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 61/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1020 2498 0000 8702 0642 9056 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

6. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

7. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

8. Sędzia-Komisarz dokonuje otwarcia ofert i syndyk wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, ze przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

9. Wybór o oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza;

10. Oferta kupna powinna zawierać:

1)   nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta;

2)   proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę zapłaty;

3)   potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

4)   oświadczenie, że oferent nie jest Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej;

5)   oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad w nich zawartych.

11. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lipca 2021 roku, godzina 12:00, sala 234 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

12. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

13. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

15. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

16. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa - pomniejszona o wpłacone wadium - powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

17. Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

18. Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie XII GUp 160/18, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 41-101 Gliwice).

19. Przedsiębiorstwo można oglądać w terminie od dnia 15 lipca 2021 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel. 501 438 343).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Rozwojowa
Kod i miasto:
Jastrzębie-Zdrój
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna