szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość lokalowa, udział 1/6, Knurów, ul. Jedności Narodowej

Data:
2021-07-23 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
25 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza

przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej

wchodzącej w skład masy upadłości Eweliny Kabut zamieszkałej w Knurowie

będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 123/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, położonej w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 2B/9, o powierzchni użytkowej lokalu 42,80 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00098371/1.
 1. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka-ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. 32 230 93 17 lub 530 548 587) oraz w aktach sprawy o sygnaturze akt XII GUp 214/19 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.
 1. Cena wywoławcza jest równa wartości rynkowej udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości i wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).
 1. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku, w siedzibie syndyka: Gliwice, ul. Raciborska 3/14 lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).
 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „XII GUp 214/19” i oznaczeniem nieruchomości-Knurów ul. Jedności Narodowej 2B/9 oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA”.
 1. Oferta zakupu powinna zawierać:
  1. dokładne oznaczenie składającego ofertę–imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);
  1. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;
  1. aktualny wypis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców);
  1. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
  1. w przypadku spółek handlowych–uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 i 229 K.s.h. oraz art. 393 i 394 K.s.h.);
  1. zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;
  1. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  1. oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego komisarza;
  1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, spełnia warunki określone tym regulaminem oraz akceptuje je bez zastrzeżeń;
  1. dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew);
  1. oświadczenia oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 123/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, położonej w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 2B/9, organizowanym przez Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Eweliny Kabut, w trakcie oraz po zakończeniu przetargu oraz dla celów zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, iż:

a)   zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Eweliny Kabut;

b)   zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

c)   zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania;

d)   zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

W przypadku oferentów będących osobą fizyczną oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza nabyć przedmiot przetargu z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli przedmiot przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków albo w przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków, który zamierza samodzielnie uczestniczyć w przetargu do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka, w formie aktu notarialnego, o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie przedmiotu przetargu.

Wszystkie załączone dokumenty winny być w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł) na rachunek masy upadłości:

Ewelina Kabut ul. Jedności Narodowej 2B /9, 44-194 Knurów

Santander Bank Polska S.A. nr 55 1090 1766 0000 0001 4399 7804

Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy, jeżeli uznanie w/w rachunku          bankowego kwotą wadium nastąpi nie później niż w terminie składania ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lipca 2021 r., w gmachu Sądu, w sali nr 234 o godz. 11:40. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza.
 1. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
 1. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
  1. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 9 lub
  1. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 9.
 1. Wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie 7 dni po przeprowadzeniu przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 10.
 1. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, które zawierają̨ najwyższe ceny, syndyk może dokonać wyboru oferty po przeprowadzeniu dodatkowej licytacji z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. W trakcie dodatkowej licytacji oferenci zgłaszają̨ kolejne ustne postąpienia, nie niższe niż̇ 500,00 złotych (słownie: pięćset zł). Po ustaniu zgłaszania postąpień́ syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą̨ cenę̨ i zamyka licytację.
 1. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza.
 1. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.
 1. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Jedności Narodowej
Kod i miasto:
Knurów
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna