szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Perfect Invest Andrzej Tracichleb w upadłości

Nazwa:

Działka zabudowana; Tarnowskie Góry, ul. Ignacego Paderewskiego

Data:
2021-08-08 00:00
Sprzedawca:
Perfect Invest Andrzej Tracichleb w upadłości
ul Paderewskiego 1 , 42-600
tel. 884988846
Cena wywoławcza
744 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Andrzeja Tracichleb osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza

 

nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1

 

objętej Księgą Wieczystą nr GL1T/00020504/8, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 14767/7, za cenę nie niższą niż 60% wartości rynkowej oszacowania,

tj. za cenę nie niższą niż 744 600,00 zł

(siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.    Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Andrzej Tracicheb, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Perfect Invest Andrzej Tracichleb - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 121/19” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach, ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 08.08.2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2.    Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 88 1050 1373 1000 0010 0102 0518 do dnia 08.08.2021 r.

II Oferta kupna powinna zawierać:

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią-Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego,

6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.

8. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),

9. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

10. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik-Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach, ul. Przemysłowa 10, w dniu 13.08.2021 r. o godzinie 11:15.

1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2.

2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
w ciągu czternastu dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.

6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.

8. Wadium zostanie zwrócone oferentowi w terminie czternastu dni w przypadku odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży przez Organizatora Przetargu.

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.

10. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

11. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej.

12. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.

14. Potrącenie, przekaz, złożenie do depozytu, akredytywa, weksel oraz wszelkie inne formy zapłaty, poza wymienionymi w § 14 pkt 2, są niedopuszczalne.

15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.

16. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

17. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.

18. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.

19. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884 988 846 lub 32 260 80 46 w godz. 9-15.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Ignacego Paderewskiego
Kod i miasto:
Tarnowskie Góry
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna