szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości rolnych, Ożary oraz Kamieniec Ząbkowicki

Data:
2021-08-05 12:00
Sprzedawca:
Ośrodek Hodowli Zarodowej
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
ul. Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. 074 817 32 14
Cena wywoławcza
75 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Plac Kościelny 1

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

1.    Działki gruntowej rolnej 600/1 zabudowanej budynkami: obory z cielętnikiem (ruina), magazynu-stodoły, stodoły (ruina), budynku mieszkalnego 3-rodzinnego, budynku gospodarczego i budynku gospodarczego (ruina). Działka jest położona w obrębie wsi Ożary, gmina Kamieniec Ząbkowicki o powierzchni całkowitej 1,6541 ha, w tym Br/Ps V – 1,6541 ha. Dla tej działki prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr SW1Z/00044249/8 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich. Działka leży na terenie oznaczonym jako P1.4, gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”. Na działce nie ma licznika energii elektrycznej ani zużycia wody. Działka nie jest wyposażona w instalację kanalizacyjną.

Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z zabudowaniami: 160 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 600,00 zł.
Wadium: 16 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ul. Plac Kościelny 1, o godzinie 12:00.

 

2.    Działki gruntowej 851/15 niezabudowanej – położonej w obrębie miasta Kamieniec Ząbkowicki, gmina Kamieniec Ząbkowicki o powierzchni całkowitej 0,5966 ha, w tym Ps IV – 0,3392 ha, Lzr/Ps IV – 0,2574 ha). Dla tej działki prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr SW1Z/00044242/9 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich. Przeznaczenie wg MPZP: w dominującej części –„ZU – tereny zieleni parkowej z usługami” oraz częściowo „R – tereny rolnicze”. Teren jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł.
Minimalne postąpienie: 750,00 zł.
Wadium: 7 500,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ul. Plac Kościelny 1, o godzinie 13:00.

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, podmioty spełniające warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku udziału w przetargu tylko jednego oferenta zostanie on rozstrzygnięty po zaoferowaniu przez tego oferenta ceny wywoławczej plus jedno postąpienie.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.    Wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu do kasy Spółki w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Plac Kościelny 1 do dnia 04.08.2021 r. lub przelewem na konto Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. w PKO BP S.A. I/O Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Spółki w przeddzień przetargu.

2.    Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, warunkach przetargu i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

3.    Złożenie przed przetargiem aktualnego odpisu KRS, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.

4.    Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku pełnomocnika również pełnomocnictwa do występowania w imieniu podmiotu.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

−        osobie, która wygra przetarg ale uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie,

−        osobie, będącej cudzoziemcem, który wygra przetarg ale nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup

−        jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą

Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za zbycie nieruchomości i powinna być wpłacona w takim terminie, aby środki finansowe wpłynęły na konto bankowe Spółki co najmniej dwa dni przed datą zawarcia umowy sprzedaży. Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w dniu sprzedaży. Organizator przetargu nie dopuszcza rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., ul. Plac Kościelny 1, pod numerem tel. 734 869 609.

Z przedmiotami przetargów można zapoznać się od dnia 09.07.2021 r. do dnia 04.08.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu daty, godziny i miejsca spotkania pod numerem tel. 734 869 609.

Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. na wniosek i koszt kupującego.

Organizator przetargu – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Ogłoszenie o przetargu ukaże się w prasie oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Spółki www.ohz-kamieniec.pl, stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl, jak również wywieszone w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim i Starostwie Powiatu Ząbkowickiego.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ożary, Kamieniec Ząbkowicki
Województwo:
dolnośląskie
ohz
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna