szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka zabudowana o pow. 0,0850 ha; Podwilcze

Data:
2021-08-24 14:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
132 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY:

 

Syndyk masy upadłości osoby będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą VII GUp 190/20 Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy – ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym pod adresem Podwilcze 22a (gmina Białogard, powiat Białogardzki, województwo zachodniopomorskie) w zabudowie szeregowej na działce nr 161/2 o powierzchni 0,0850 ha, opisanej w księdze wieczystej nr KO1B/00017116/3. Za cenę minimalną nie niższą niż 132 500 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).

 

I.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA Podwilcze 22a – Sygn. akt VII GUp 190/20”, zapakowana dodatkowo w kopertę z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” i złożona do Biura Syndyka pod adresem: Biuro Syndyka Piotra Iwaszko, ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na nr rachunku bankowego 29 1020 5558 0000 8802 3411 0639 do dnia 15 sierpnia 2021 r.

II.      Oferta kupna powinna zawierać:

1. Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2. Proponowaną cenę zakupu.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości.

4. Oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem w toczącym się postępowaniu upadłościowym, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku lub prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe.

5. Zobowiązanie się do pokrycia opłat notarialny i podatkowych związanych z przeniesieniem prawa własności.

III.    Otwarcie ofert nastąpi w Biuro Syndyka Piotra Iwaszko, ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 14:00.

1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2.

2. Wyboru oferty dokonuje syndyk.

3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone, bez odsetek, w terminie czternastu dni od dnia otwarcia ofert.

4. Wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez syndyka.

5. Jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium.

6. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez syndyka.

7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez syndyka Kancelarii Notarialnej.

9. Sprzedający może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki.

10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty.

11. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Piotra Iwaszko, ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod telefonem 607 222 946.

13. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 607 222 946.

 

  

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Podwilcze
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna