szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk

Nazwa:

Działki o łącznej pow. 4,4914 ha; Opole, ul. Józefa Cygana

Data:
2021-10-22 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu
Szymon Krawczyk
Plebiscytowa 3/16, 45-359 Opole
tel. 77 547-70-50
Cena wywoławcza
2 402 928,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
3442/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk (tel. (77) 547 70 50) ogłasza, że dnia

 

22 października 2021 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: EURO-CITY-INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiącej: nieruchomość składająca się z działek gruntu:

nr 365 a.m.6 o pow. 4,1254 ha,

nr 366/2 a.m. 6 o pow. 0,2056 ha,

nr 969 a.m. 15 o pow. 0,0746 ha,

nr 972 a.m. 15 o pow. 0,0858 ha,

o pow. łącznej 4,4914 ha,

oddaną w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz budynki (pozostałości budynków) stanowiące odrębny przedmiot własności. Na nieruchomości znajdują się urządzenia przesyłowe w postaci nadziemnych i podziemnych przewodów ciepłociągu oraz szczątkowe elementy budynków. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków jest EURO-CITY-INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym mpzp. Zgodnie z postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola Rady Miasta Opola, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem "17.5.P", tj. strefa aktywności gospodarczych. Wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania określona została przez biegłego rzeczoznawcę sądowego na kwotę: 3 065 700,00 zł (netto). Wartość prawa będącego przedmiotem licytacji została przez biegłego rzeczoznawcę obniżona do kwoty 2 930 400,00 zł netto + należny podatek VAT (23%) w kwocie 673 992,00 zł = 3 604 392,00 zł brutto z uwagi na biegnący przez nieruchomość ciepłociąg oraz koszt rozbiórki budynków (pozostałości budynków).

Położonej: 45-131 Opole, ul. Józefa Cygana 6, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00072081/1].

 

Suma oszacowania wynosi 3 604 392,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 402 928,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 360 439,20 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

84 16001462 1836 2670 2000 0001.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (21.10.2021 r.).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy Ozimska 60 A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Kandydaci na nabywców licytacyjnych pozostający w związku małżeńskim i których stosunki majątkowe kształtowane są umową małżeńską, powinni na licytację stawić się wraz z notarialnym odpisem przedmiotowej umowy. Osoby pozostające w związku małżeńskim przystępujące do licytacji bez współmałżonka (ki) aby móc uczestniczyć w licytacji muszą przedstawić notarialne pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej w imieniu nieobecnego. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Józefa Cygana
Kod i miasto:
Opole
Województwo:
opolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna