szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Beata Lisowska HOTEL BEATA *** Dom Seniora BEATA w upadłości

Nazwa:

Kompleks nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej - Złockie; ruchomości; wartości niematerialne i prawne

Data:
2021-10-01 11:30
Sprzedawca:
Beata Lisowska HOTEL BEATA ***
Dom Seniora BEATA w upadłości
33-370 Złockie 103
tel. 12 222 34 98
Cena wywoławcza
4 060 460,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy mienia wchodzącego w skład masy upadłości.

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

 

 • Prawa własności położonego w miejscowości Złockie, gmina Muszyna, zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, zabudowanego budynkiem o funkcji hotelowej – „Hotel Beata ***” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na który składa się:

-        działka nr 279 o pow. 843 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00025003/0;

-        działka nr 405 o pow. 1 533 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00012387/1;

-        działka nr 280/3 o pow. 883 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011778/2;

-        działka nr 280/4 o pow. 833 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011779/9;

-        działka nr 280/5 o pow. 311 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00011780/9.

 

 • Prawa własności ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, stanowiących wyposażenie hotelu – szczegółowo wymienione w opinii rzeczoznawczy Pawła Pomarańskiego z dnia 08.02.2021 r., wskazane pod pozycją 4.5 spisu inwentarza;

 

 • Prawa własności wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład masy upadłości w postaci programów komputerowych Info Service „Hotel in W” i Info Service „Kasa in W”, domeny internetowej: beata.com.pl oraz znaku słowno-graficznego: „Hotel Beata ***” – wskazanych w opinii biegłego Sądowego Leszka Olszewskiego z dnia 26.02.2021 r.

 

zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.

 

Cena wywoławcza wynosi: 4 060 460,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt 00/100 złotych) netto.

W przypadku, gdyby Przedmiot sprzedaży lub jego część podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wskazana wyżej Cena minimalna zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej wysokości.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 98 1050 1849 1000 0022 2336 7851, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A., wadium w wysokości 406 046,00 zł (czterysta sześć tysięcy czterdzieści sześć 00/100 złotych) w terminie do dnia 30 września 2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Beata Lisowska Hotel Beata, Muszyna Złockie VIII GUp 400/20”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup mienia wchodzącego w skład masy upadłości Beaty Lisowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Hotel Beata *** w upadłości”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna być zaadresowana do Syndyka oraz sporządzona być wyłączenie w języku polskim oraz zawierać następujące elementy jak też zawierać:

 1. dane oferenta, tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), numer KRS, NIP, REGON lub inny numer umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferenta, wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),
 1. wskazanie Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta,
 1. oferowaną łączną cenę nabycia Przedmiotu Sprzedaży, jak również cenę nabycia poszczególnych składników składających się na Przedmiot sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej,
 1. podpis(y) oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

 1. aktualny odpis lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oferenta albo aktualny odpis lub wydruk z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent (jeżeli dotyczy);
 1. dowód uiszczenia wadium;
 1. oświadczenie oferenta, że:

-        oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem sprzedaży, akceptuje go i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

-        oferentowi jest znany stan faktyczny i prawny Przedmiotu Sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z operatem szacunkowym Przedmiotu Sprzedaży,

-        oferent zapoznał się z umową dzierżawy z dnia 25.06.2021 r. zawartą pomiędzy Syndykiem a spółką Klimek SPA spółka jawna z siedzibą w Złockiem, NIP: 7343266037.

 1. w przypadku gdy oferent działa przez pełnomocnika – jest on zobowiązany do dołączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego o zakresie uprawniającym pełnomocnika do złożenia oferty w niniejszym konkursie;
 1. w przypadku cudzoziemców – zezwolenie lub promesę w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oferenta (osób reprezentujących oferenta), zgodnego z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu; w przypadku reprezentacji łącznej oświadczenie składa każdy z reprezentantów lub pełnomocników oferenta.

Wszystkie dokumenty przedstawione wraz z ofertą powinny być przedłożone w oryginałach lub notarialnie poświadczonych odpisach.

Wszystkie dokumenty składane przez cudzoziemców powinny być właściwie uwierzytelnione (apostlille) oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 01 października 2021 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz. 11:30.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl.

 

DO POBRANIA:

Regulamin
Dokumentacja fotograficzna
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wyciągi z operatów

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Złockie
Województwo:
małopolskie
IMG_9016
IMG_2091
IMG_2092
IMG_2093
IMG_2090
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna