szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Alerion sp. z o.o.

Nazwa:

Konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice

Data:
2021-10-15 16:15
Sprzedawca:
Alerion sp. z o.o.
ul. Filipa Eisenberga 11/1 , 31-523 Kraków
Cena wywoławcza
29 260,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Konkurs ofert pisemnych na wybór na wybór nabywcy nieruchomości w miejscowości Ściejowice

 

Karolina Sadowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Sadowska KRAK – DRÓB (dalej: „Sprzedający” lub „Organizator”), pod nadzorem Alerion sp. z o.o. – Nadzorcy Wykonania Układu prawomocnie zatwierdzonego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu toczącym się wobec Sprzedającego, ogłaszają konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy nieruchomości położonej w miejscowości Ściejowice i zapraszają do składania ofert nabycia:

        

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 62/2, o łącznej powierzchni 0,0937 ha, wraz prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Ściejowicach, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze: KR1K/00016044/5 (dalej: „Nieruchomość”), które to prawo zostało objęte operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Bartosza Wałkowińskiego w dniu 5 września 2020 r., a którego wartość rynkowa wynosi 41 800,00 zł netto.

        

Cena wywoławcza ww. nieruchomości, to 70% wartości rynkowej, tj.: 29 260,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

  1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu (zamieszczonego na stronie www.aegis.pl) może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Tryb składania ofert:

  1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 15 października 2021 roku, do godz. 16:00 w biurze Nadzorcy Wykonania Układu przy ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, w godzinach od 10:00 do 16:00. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Nadzorcy Wykonania Układu.
  1. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży Nieruchomości jest wpłata wadium na rachunek Nadzorcy Wykonania Układu prowadzony przez Nest Bank S.A. o numerze: 81 1870 1045 2078 1067 9121 0004, w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2021. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku Nadzorcy Wykonania Układu kwotą wadium najpóźniej w dniu 15 października 2021 roku.
  1. wadium dla Nieruchomości wynosi 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100).

 

Konkurs ofert:

  1. otwarcie ofert nastąpi 15 października 2021 roku, o godz. 16:15, w biurze Nadzorcy Wykonania Układu przy ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków przez Organizatora konkursu przy udziale Nadzorcy Wykonania Układu.
  1. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów.
  1. W wypadku stwierdzenia, że wpłynęły co najmniej dwie oferty równorzędne, Organizator może zarządzić przeprowadzenie ustnej licytacji. Licytację przeprowadza się w dniu otwarcia ofert z zastrzeżeniem, że godzina rozpoczęcia licytacji zostanie podana przez Organizatora bezpośrednio po otwarciu wszystkich ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 12 222 34 98, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: syndyk@alerion.pl, bądź w biurze Nadzorcy Wykonania Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1 w Krakowie.

 

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są w biurze Nadzorcy Wykonania Układu pod adresem: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków.

 

Istnieje możliwość oględzin nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zespołu pałacowo-dworskiego w Ściejowicach oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się nieużytkowana oczyszczalnia ścieków, posiada bezpośredni dojazd z drogi gminnej asfaltową. Teren objęty ochroną konserwatorską, położony w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Regulamin do pobrania

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Ściejowice
Województwo:
małopolskie
1
2
3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna