szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARTECH” Ryszard Świerkowicz - Janusz Urgacz Wojciech Horbowy Spółka Jawna w upadłości

Nazwa:

Działka o pow. 1 809 m2 zabudowana, Gliwice, ul. Pocztowa oraz ruchomości (części samochodowe, wyposażenie biura i warsztatu, sprzęt elektroniczny)

Data:
2021-11-09 00:00
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARTECH”
Ryszard Świerkowicz - Janusz Urgacz
Wojciech Horbowy Spółka Jawna w upadłości
Pocztowa 76 , 44-100 Gliwice
tel. 513 859 790
Cena wywoławcza
149 901,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości, Sprzęt komputerowy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości, Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „ARTECH” Ryszard Świerkowicz – Janusz Urgacz – Wojciech Horbowy spółka jawna w upadłości w Gliwicach, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki gruntu nr 92 o powierzchni 1 809 m2, zabudowanej budynkiem hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem administracyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 552,98 m2, położonej w Gliwicach przy ul. Pocztowej 76, dla której to Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00010985/8, za cenę nie niższą niż 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100), do której zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny, wraz z ruchomościami w postaci części i akcesoriów samochodowych, wyposażenia biura i warsztatu, sprzętu elektronicznego za cenę nie niższą niż 149 901,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złoty 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 217/18, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARTECH” Ryszard Świerkowicz – Janusz Urgacz – Wojciech Horbowy spółka jawna w upadłości w Gliwicach”, zapakowana dodatkowo w kopertę z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 217/18, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARTECH” Ryszard Świerkowicz – Janusz Urgacz – Wojciech Horbowy spółka jawna w upadłości w Gliwicach” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Lidia Maciążek-Ulanowska, Agnieszka Rzadkowska Notariusze Spółka Cywilna z siedzibą Dąbrowie Górniczej (41-300), al. Tadeusza Kościuszki 27, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 9 listopada 2021 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości oraz 10% ceny wywoławczej ruchomości na nr rachunku bankowego 44 1090 1766 0000 0000 7503 0517, do dnia 9 listopada 2021r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. Nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta.

2. Proponowaną cenę zakupu nieruchomości jak również ruchomości.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości oraz oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym i ilościowym ruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

4. Oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem w toczącym się postępowaniu upadłościowym, jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, osobą pozostającą z syndykiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby jak również osobą pozostającą z syndykiem w faktycznym związku lub prowadzącą z syndykiem wspólne gospodarstwo domowe.

5. Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.

6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków.

III. Otwarcie ofert nastąpi, w Kancelarii Notarialnej Lidia Maciążek-Ulanowska, Agnieszka Rzadkowska Notariusze Spółka Cywilna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), al. Tadeusza Kościuszki 27, w dniu 10 listopada 2021 r. o godzinie 15:00.

1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2.

2. Wyboru oferty dokonuje syndyk.

3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone, bez odsetek, w terminie czternastu dni od dnia otwarcia ofert.

4. Wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez syndyka.

5. Jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium.

6. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.

7. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez syndyka Kancelarii Notarialnej.

9. Sprzedający może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki.

10. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia wyboru oferty.

11. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze doradcy restrukturyzacyjnego Adam Laskowski w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

13. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze doradcy restrukturyzacyjnego Adam Laskowski w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

14. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 0 513 859 790.

15. Oględziny nieruchomości jak również ruchomości wyznacza się na dzień 4 listopada 2021 r. w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny oględzin.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Pocztowa
Kod i miasto:
Gliwice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna