szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Nazwa:

Nieruchomość o pow. 0,0698 ha, Siostrzytów

Data:
2021-11-09 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ul. T. Szeligowskiego 24 , 20-883
Cena wywoławcza
200 250,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

logo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie podaję do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 listopada 2021 r. o godz. 11:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, w sali nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki ewidencyjnej nr 920/4, położonej w Siostrzytowie, gm. Trawniki, o pow. 0,0698 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00202215/4, stanowiącej własność zobowiązanego Pana Sławomira Witkowskiego. [1]

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 267 000 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 200 250 zł.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 26 700 zł. Wadium można wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, o nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000. Potwierdzenie wpłaty wadium gotówką, czekiem lub przelewem składa się w dniu licytacji pracownikowi organu egzekucyjnego prowadzącemu licytację (od godziny 10.30 do godziny 11:00 w siedzibie organu egzekucyjnego – sala nr 216, II piętro). Wadium może być również złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk poborcy skarbowego lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 wolno:

- oglądać przedmiotową nieruchomość, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. organu egzekucyjnego pod nr telefonu: 81 46 42 480 lub 81 46 42 475,

- przeglądać akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego w siedzibie tut. organu egzekucyjnego przy ulicy Żołnierzy Niepodległej 3 w Lublinie (pokój nr 301, III piętro).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. [2]

 

Pouczenie

 

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny. [3]

 

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Czynności związane z licytacją będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w dniu licytacji, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania zalecanej odległości międzyosobowej.

 

Podstawa prawna

 

[1] Art. 110w §3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) – dalej ustawa egzekucyjna

O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez publiczne obwieszczenie, w którym podaje:

1) termin i miejsce licytacji;

2) oznaczenie nieruchomości, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia

i przeznaczenia gospodarczego oraz księgi wieczystej lub zbioru dokumentów ze wskazaniem sądu, w

którym są prowadzone;

3) oszacowaną wartość nieruchomości i cenę wywoławczą;

4) firmę lub imię i nazwisko zobowiązanego;

5) wysokość wadium, jakie licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem

że wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ

egzekucyjny;

6) czas, w którym w terminie 14 dni przed dniem licytacji będzie wolno oglądać nieruchomość oraz

przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępowania egzekucyjnego;

7) wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności

nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub

jej przynależności spod egzekucji;

8) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione

w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone

najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i

wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

[2] Art. 111d §1 ustawy egzekucyjnej

W licytacji nie mogą uczestniczyć:

1) zobowiązany;

2) pracownicy obsługujący organ egzekucyjny;

3) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym;

5) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości;

6) osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej,

a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

[3] Art. 110z §1 i §2 ustawy egzekucyjnej

§1 Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę

można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

§ 2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Siostrzytów
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna