szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska s.j. w restrukturyzacji

Nazwa:

Nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi; Czeladź, ul. Dehnelów; Przybynów, ul. Letniskowa; Tarnówek

Data:
2021-10-29 11:15
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne
GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska s.j.
w restrukturyzacji
ul.Toszecka 101 101, 44-100 Gliwice
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
37 440,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO „GER-POL” ANDRZEJ BĘDKOWSKI, JOLANTA BĘDKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH [KRS: 0000040069]

 

Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygn. akt XII GRs 3/18, na podstawie postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 21 września 2021 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy sanacyjnej:

 

I.    nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi położonej
w Czeladzi przy ul. Dehnelów 2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00014512/6;

 

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 599 000 zł netto (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 479 200 zł netto (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 10:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

 

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 10:15 w Biurze Zarządcy przy
  ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

II.    nieruchomości niezabudowanej położonej
w Czeladzi przy ul. Dehnelów,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00054989/2.

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 46 800 zł netto (czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 37 440 zł netto (trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1.  sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2.  warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3.  wadium wynosi 4 000 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 11:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

 

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 11:15 w Biurze Zarządcy przy
  ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

III.    nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości
Przybynów, gmina Żarki, przy ul. Letniskowej,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1M/00059828/0;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 296 000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 296 000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1.  sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2.  warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3.  wadium wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 12:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

 

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 12:15 w Biurze Zarządcy przy
  ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

IV.    nieruchomości zabudowanej budynkami położonej
w Tarnówku,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00049320/8;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 1 766 000 zł netto (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 1 412 800 zł netto (jeden milion czterysta dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 142 000 zł (sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 13:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

 

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 13:15 w Biurze Zarządcy przy
  ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

V.    Prawa do własności nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym położonej
w Tarnówku,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00073748/1;

która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 2 271 000 zł netto (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości to wartość: 1 816 800 zł netto (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:

1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert – pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie. o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 28 października 2021 roku;

3. wadium wynosi 182 000 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

 

Tryb składania ofert:

 1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 29 października 2021 roku, do godz. 14:00 w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8, IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy.

 

Konkurs ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi 29 października 2021 roku o godz. 14:15 w Biurze Zarządcy przy
  ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.gerpol.kubiczekm.com.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Dehnelów, Letniskowa
Kod i miasto:
Czeladź, Przybynów
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna