szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż wierzytelności pieniężnej

Data:
2021-12-08 15:30
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
10 840,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Inne, Wierzytelności
 
 

 

 

 

 

Anna Garbacz Syndyk masy upadłości Jolanty Gruszki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowej prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 48/20 przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności przysługującej Upadłej.

 

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest wierzytelność pieniężna przysługująca – Upadłej Jolancie Gruszce wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o wartości nominalnej należność główna – 17 859,24 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 24/100 złotych), wartość odsetek – 20 800,54 zł na dzień wyceny, tj. 15 września 2021 r. Wierzytelność stanowi należność z tytułu sprzedaży towarów i została zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy sygn. akt V GC 202/10 z dnia 12 marca 2010 r. Wyrok ten stał się prawomocny w dniu 14 maja 2010 roku. Wyrok zaopatrzony jest w klauzulę wykonalności.

Wierzytelność została wyceniona w dniu 19 października 2021 r. przez Panią Klementynę Łucką, biegłego rewidenta (nr wpisu na listę biegłych rewidentów 3331), biegłą sądową wpisaną na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Z wyceną można się zapoznać w Kancelarii syndyka.

Przedmiot sprzedaży zbywany jest w postępowaniu upadłościowym Jolanty Gruszki, toczącym się pod sygnaturą akt V GUp 48/20 przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 r. sygn. akt V GUp 48/20 zezwoliła na sprzedaż z wolnej ręki. Do konkursu ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 ustawy prawo upadłościowe, a ponadto:

a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia,

b) upadły.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10 840,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Internecie.

Oferty należy składać w terminie 8 grudnia 2021 r. do godz. 15:00 na adres Kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anny Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka.

Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 48/20 oraz dopiskiem: „OFERTA NA ZAKUP WIERZYTELNOSCI UPADŁEJ JOLANTY GRUSZKI”.

W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu do Kancelarii Syndyka.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL,

b) Aktualny wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta),

c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego konkursu ofert winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie,

d) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy,
e) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo,

f) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach,

g) Oświadczenie, że oferent przyjmuje bez zastrzeżeń warunki regulaminu sprzedaży oraz, że nie zachodzi podstawa do wyłączenia go.

Złożenie oferty oznacza, że oferent:

- zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym wierzytelności oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

- przyjął do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży na zasadzie i w zakresie wskazanym w art. 558 § 1 k.c.

- zobowiązał się do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2021 roku o godzinie 15:30 w Kancelarii syndyka przy ul. Unruga 8, 25 -228 Kielce.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk lub osoba przez niego upoważniona.

Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta.

Przystępując do konkursu ofert syndyk wykonuje następujące czynności:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie ofert;

2) ustala liczbę złożonych ofert;

3) otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

a) odpowiadają warunkom regulaminu konkursu ofert;

b) zostały złożone w wyznaczonym terminie;

c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta;

d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki konkursu ofert, oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania.

Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządzi przeprowadzenie licytacji wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za wierzytelność będącą przedmiotem sprzedaży, zaproponowana przez oferenta dopuszczonego do licytacji,

b) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny licytant złożył wyższą ofertę,

c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę i której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem,

f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.


Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Jeżeli oferent, którego ofertę wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu konkursu ofert w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i nie podpisze umowy w terminie 1 miesiąca od dnia wyboru oferty, będzie to stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy przez syndyka. Syndyk w takim przypadku będzie uprawniony do zawarcia umowy z innym oferentem.

Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi poświadczenie podpisów na umowie sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot sprzedaży.

Sprzedaż składnika mienia Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Regulamin przetargu oraz wycena dostępne w kancelarii syndyka – Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anny Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek w godz. od 8:00 do 16:00, tel. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl.  

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna