szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Lokal mieszkalny, Kraków, ul. Mikołajska

Data:
2021-12-13 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
757 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
 

 

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Moniki Magierowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Krakowie, ogłasza sprzedaż w drodze przetargu z wolnej ręki, nieruchomości w postaci prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny położony w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 11/3, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00365589/3, z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 757 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) stanowiącą 100% wartości rynkowej oszacowania nieruchomości.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Monika Magierwoska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Krakowie – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt VIII GUp 140/20 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego i Mateusza Olszewskiego Kancelaria Notarialna sc w Krakowie (30-040), ul. Królewska 23/1 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie od dnia 10.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 41 1910 1048 2103 0081 1651 0001 do dnia 10.12.2021 r.
 1. Oferta kupna powinna zawierać:
 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego,
 1. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
 1. Rozpoznanie ofert odbędzie się w: Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego i Mateusza Olszewskiego Kancelaria Notarialna sc w Krakowie (30-040), ul. Królewska 23/1 w dniu 13.12.2021 r. o godzinie 10:00.
 1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2.
 1. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu –do wglądu w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
 1. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. (32) 260 80 46.

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna