szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o pow. 102 m2; Roszków

Data:
2021-12-21 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
66 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 102,00 m2 położonej w Roszków 57, gm. Jarocin oznaczonej jako działka nr 88/2 (KZ1P/00013167/9), za kwotę nie niższą niż: 66 900,00 zł. Położenie przy drodze utwardzonej, blisko Jarocina. Operat do wglądu w biurze syndyka. Nabór ofert do dnia: 21.12.2021 r. w Biurze Syndyka w Pleszewie, ul. Daszyńskiego 1 lok. 4. Liczy się data wpływu do biura syndyka, najpóźniej do godz. 14:00 ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata przed dniem złożenia oferty wadium w kwocie: 7 000,00 zł na konto syndyka: PKO BP nr 15 1020 1013 0000 0502 0437 3114.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przetarg Roszków.

 

Warunki udziału w przetargu:

1. W ofercie należy podać:

-        dokładne dane Oferenta i jego status prawny

-        oferowaną cenę jednoznacznie wyrażoną kwotowo cyframi i słownie.

 

2. Do oferty należy dołączyć:

-        odpis dokumentów, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji Oferenta, w przypadku osób fizycznych odpis dowodu osobistego poświadczonego za zgodność przez oferenta umożliwiającego identyfikację Oferenta,

-        odpis dowodu uiszczenia wadium oraz numeru konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,

-        oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym nieruchomości, przepisami prawa upadłościowego oraz, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 584 par. 1 k.c.,

-        oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków oferty bez zastrzeżeń,

-        oświadczenie zobowiązujące do pokrycia przez oferenta wszelkich opłat, podatków związanych z zawarciem umowy.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia ich składania bez udziału Oferentów, przy czym o wyniku przetargu powiadomi syndyk. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważniony lub odwołany bez podania przyczyny. Syndyk ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji.

Wadium wniesione przez Oferentów, których oferta nie została wybrana albo odrzucona podlega zwrotowi bez odsetek w terminie 14 dni przelewem na rachunek bankowy podany w ofercie. Za datę zwrotu wadium uważa się datę stempla bankowego na poleceniu przelewu. Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia. Wadium przepada w razie wycofania się oferenta po wyborze oferty, nie zawarcia umowy sprzedaży z winy Oferenta lub nie wpłacenia pozostałej ceny, jak i nie zawarcia umowy przez Oferenta w terminie określonym przez syndyka. Cena nabycia zostanie zapłacona przez Oferenta przelewem na wskazane przez syndyka konto w całości, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy sprzedaży bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 

Więcej informacji: Kancelaria Radcy Prawnego Marian Sztamburski ul. Daszyńskiego 1 lok. 4, 63-300 Pleszew. Tel. 604 534 854 lub (62) 742 73 91.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Roszków
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna