szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

POLDIM-MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Grunty zabudowane oraz grunty rolne, Ruda Śląska, Ostrowice

Data:
2022-02-02 10:00
Sprzedawca:
POLDIM-MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nowy Świat 48, 41-706 Ruda Śląska
tel. 32 236 64 77
Cena wywoławcza
60 780,40 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości POLDIM MOSTY Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zakup nieruchomości stanowiących grunty zabudowane oraz grunty rolne, w skład których wchodzą:

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste o nr: KW GL1S/00012046/9 oraz KW GL1S/00043811/9. W skład masy upadłości wchodzi m.in. nieruchomość gruntowa zabudowana zespołem budynków biurowo-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

-       Nieruchomość gruntowa (grupa KŚT- 0) usytuowana w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowy Świat 48 obręb - 0010 Halemba jednostka ewidencyjna: - 247201_ 1 M. Ruda Śląska składająca się z działek ewidencyjnych:

·      3085/47, 3086/47, 3087/47, 3088/47, 3089/47, 3090/47, 3091/47, 3092/47, 3093/47, 3094/47, 3095/47, 3096/47, 3097/47, 3098/47, 3099/47, 3100/47, 3101/47, 3102/47, 3103/47, 3104/47, 3105/47, 3106/47, 3107/47, 3108/47, 3109/47 powierzchnia łączna 9 825,00 m2 - KW nr GL 1S/00012046/9.

Wartość nieruchomości gruntowej składającej się z 25 działek wyceniona została na kwotę 1 010 796,00 zł.

·      3607/50 (droga) powierzchnia 2 062,00 m2 – KW nr GL 1S/00043811/9.

Wartość nieruchomości gruntowej wyceniona została na kwotę 174 919,00 zł.

 • - budynek biurowy (działki o nr 3102/47, 3103/47, 3104/47, 3105/47, 3106/47, 3107/47)
 • - budynek socjalno-warsztatowy (działki o nr 3099/47, 3090/47, 3091/47, 3109/47)
 • - budynek magazynowy (działki o nr 3091/47, 3109/47).

 Wartość budynków i budowli wyceniona została na kwotę 2 996 560,00 zł.

 

Łączna wartość nieruchomości zabudowanej wyceniona została na kwotę 4 182 275,00 zł netto (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć zł 00/100 złotych).

 

 1. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, objęta księgą wieczystą nr KW KO1D/00025469/3 za cenę wywoławczą nie niższą niż 20% ceny oszacowania wynikającą z opinii biegłego tj. za cenę 60 780,40 zł netto.

Nieruchomość gruntowa, rolna niezabudowana oznaczona nr 9/30 usytuowana w miejscowości Ostrowice, obręb – 0007, Przytoń, jednostka ewidencyjna: 320304_2 Ostrowice, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie o powierzchni 5,3693 ha. Grunt położony jest na skraju wsi Przytoń, w niedalekiej odległości od Jeziora Przytonko i Dąbie Wielkie. Wieś Przytoń zlokalizowana jest w pobliżu kilku jezior Pojezierza Drawskiego, blisko Drawskiego Parku Krajobrazowego.

 1. Przetarg ma formę odpowiedzi na ogłoszenia opublikowane w dzienniku Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Dziennik Zachodni – zasięg krajowy.
 2. Oferty składane będą do dnia 25.01.2022 r. na adres siedziby Syndyka:

Poldim – Mosty Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

44-190 Knurów ul. Floriana 4/32

z oznaczeniem „Przetarg”

2a. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie do dnia poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości nr: 73 1090 1766  0000 0001 3187 1704.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy Gliwice ul. Powstańców Warszawy 23 w dniu 2 luty 2022 r. godz. 10.00 sala 112 – (dot. nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowicach) oraz godz. 11.00 sala nr 112 – (dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej w Rudzie Śląskiej).

 1. Oferty mają być składane w zaklejonych kopertach, które na wszystkich łączeniach powinny być parafowane przez osoby składające ofertę, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg”, w terminie do dnia 25.01.2022 r.

-        za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres siedziby syndyka.

Oferta złożona po upływie terminu określonego w punkcie 2 pozostawiona będzie bez rozpoznania.

Pisemna oferta powinna zawierać:

-       pełną nazwę, siedzibę i statut prawny oferenta

-       oryginał lub notarialnie uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców

-       dane dotyczące oferenta (NIP, PESEL, REGON, odpis z KRS-u lub wypis z CEIDG)

-       nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego oferenta

-       oferowaną cenę netto w złotych za przedmiot przetargu

-       oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, w tym regulaminem przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie

-       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym oraz fizycznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, a także, że zrzeka się roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu przetargu

-       oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zapłaty ceny za przedmiot przetargu najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu

-       oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem przedmiotu przetargu

-       oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza

-       w przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 pkt 4 k.s.h. oraz art. 393 pkt 4 k.s.h.

-       podpis oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta, z dołączeniem oryginału upoważnienia na piśmie lub notarialnie uwierzytelnionej jego kserokopii

-       kopię wpłaty wadium o wartości 10% ceny wywoławczej netto

-       oświadczenie, że oferent zapoznał się z „opisem i oszacowaniem” przedmiotu oferty.

 1. Kwoty pieniężne dotyczące ceny nabycia i wadium mogą być wyrażone wyłącznie w złotych PL.
 2. Oferty zawierające jedynie kwotę postąpienia od najwyższej oferowanej przez innych oferentów kwoty – nie będą brane pod uwagę.
 3. Kryterium wyboru oferty spełniającej wszystkie wymogi określone w warunkach przetargu zawartych w regulaminie przetargu, jest najwyższa zaoferowana cena.
 4. Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żaden z oferentów nie złoży oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne, a także jeżeli Sędzia Komisarz nie zatwierdzi oferty wybranej przez syndyka.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sędziego Komisarza, a także w przypadku przedstawienia w ofercie ceny niższej od ceny wywoławczej.
 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte zostanie zwrócone w terminie siedmiu dni po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, wadium będzie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta.
 8. Zapłata ceny nabycia przedmiotu przetargu powinna nastąpić w całości, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży, o czym decyduje data uznania rachunku bankowego upadłego.
 9. Operat techniczno-szacunkowy oraz Regulamin przetargu są wyłożone do wglądu dla zainteresowanych w siedzibie Syndyka położonej w Knurowie ul. Floriana 4/32 w godzinach od 9.00 do 13.00.

Wszelkie informacje uzyskać można pod nr tel. (32) 236 64 77.

 1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Nowy Świat
Kod i miasto:
Ruda Śląska, Ostrowice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna