szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

NEOTECH SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa w Tułowicach  

Data:
2022-03-18 12:15
Sprzedawca:
NEOTECH SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI
ul. Porcelitowa 4, 49-130 Tułowice
tel. 32 308 00 00
Cena wywoławcza
14 799 847,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI NEOTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W TUŁOWICACH [KRS: 0000260572]

 

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA NALEŻĄCEGO DO NEOTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ
W TUŁOWICACH Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE PISEMNEGO KONKURSU OFERT Z DODATKOWĄ AUKCJĄ

 

Syndyk masy upadłości Neotech sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Tułowicach, ustanowiony
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział
V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 162/19, na podstawie uchwały Rady Wierzycieli nr 1/10/2021:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 1. przedsiębiorstwa Upadłego zlokalizowanego w Tułowicach - wg Opisu i oszacowania datowanego na marzec 2020 r. sporządzonego przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina (dalej: „Opis i oszacowanie”), na którego infrastrukturę składają się między innymi:

a)      nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00138336/5];

b)      nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00155220/4];

c)      nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00138339/6];

d)      nieruchomość gruntowa [KW nr OP1O/00155221/1];

e)      wtryskarki i inne środki trwałe;

f)       logotyp;

g)      zasoby ludzkie.

 

Za cenę nie niższą niż: 14 799 847,00 PLN netto + ewentualny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Charakterystyka oferty:

 1. sprzedaż nastąpi w wyniku przeprowadzenia pisemnego konkursu ofert;
 2. cena wywoławcza wyniesie 100% (sto procent) liczone dla wartości rynkowej wymuszonej sprzedaży netto, ustalonej w Opisie i oszacowaniu przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina, to jest kwota 14 799 847,00 PLN netto;
 3. oferty należy składać osobiście w biurze syndyka masy upadłości w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data
  i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie do dnia 18.03.2022 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „Oferta na zakup przedsiębiorstwa
  w postępowaniu upadłościowym Neotech sp. z o.o. w upadłości, sygn
  . akt V GUp 162/19- NIE OTWIERAĆ”.
 4. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy masy upadłości wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) liczone dla wartości rynkowej wymuszonej sprzedaży netto przedsiębiorstwa upadłego, ustalonej w Opisie i oszacowaniu przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina, tj. 1 479 984,70 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 30 8436 0003 0000 0026 8329 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A. kod SWIFT: POLUPLPR]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 5. rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka masy upadłości w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 12.15;
 6. w wypadku wpływu co najmniej dwóch ważnych, konkurencyjnych ofert Syndyk masy upadłości zarządzi aukcję. Przez konkurencyjne oferty należy rozumieć oferty tożsame, co do przedmiotu (przedsiębiorstwo upadłego), w odniesieniu do których różnica w zaoferowanej cenie pomiędzy najwyższą a najniższą z nich stanowi nie więcej niż 25% ceny wywoławczej przedmiotu oferty. W akcji biorą udział jedynie Ci oferenci, którzy złożyli oferty konkurencyjne;
 7. postąpienie w aukcji ustala się na kwotę 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100);
 8. Syndyk masy upadłości dokonuje wyboru oferty ze względu na kryterium ceny;
 9. z przebiegu konkursu ofert lub aukcji Syndyk masy upadłości sporządza protokół, do którego dołącza wszystkie dokumenty ofertowe i przekazuje je Sędziemu-komisarzowi;
 10. Syndyk masy upadłości może unieważnić (odwołać konkurs ofert lub aukcję) bez podania przyczyny do czasu przekazania protokołu Sędziemu-komisarzowi;
 11. Sędzia-komisarz, może w trybie art. 152 ust. 1 PrUp nakazać Syndykowi masy upadłości unieważnienia (odwołania) konkursu ofert lub aukcji w każdym czasie, także po przekazaniu protokołu;
 12. pozostałe warunki konkursu ofert lub aukcji zawiera Regulamin pisemnego konkursu ofert
  z dodatkową aukcją z dnia 22.11.2021 r.;
 13. Syndyk może dokonywać zmian Regulaminu pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją i warunków konkursu lub oferty, przy czym zmiana ceny wywoławczej i wysokości wadium wymaga zgody Rady Wierzycieli;
 14. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 15. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wyboru oferenta;
 16. przedsiębiorstwo sprzedawane jest w trybie z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert z dodatkową aukcją, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.

Uchwała Rady Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, opis i oszacowanie oraz regulaminy wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.neotech.kubiczekm.com.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Tułowice
Województwo:
opolskie
ZDJECIE
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna