szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Nomag Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Toszku

Data:
2022-05-18 11:30
Sprzedawca:
Nomag Sp. z o.o. w upadłości
ul. Prawników 4, 44-151 Gliwice
tel. 884 988 846
Cena wywoławcza
1 684 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Inne nieruchomości
 
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku spółki NOMAG Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej, wchodzącej w skład masy upadłości spółki NOMAG Sp. z o. o. w Gliwicach, położonej w Toszku, przy ul. Górnośląskiej 23, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00035329/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, obejmującej działki ewidencyjne nr 405/74, 613/73, 614/73 za cenę nie niższą niż 100% wartości rynkowej oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 1 684 000,00 zł netto (jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 netto).

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „NOMAG Sp. z o. o. w upadłości - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 112/21 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik - Rymarczyk, Katarzyna Walotek w Katowicach ul. Przemysłowa 10 w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej od dnia 11.04.2022 r. do dnia 11.05.2022 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 11 1020 2498 0000 8002 0716 5907 do dnia 11.05.2022 r.

II Oferta kupna powinna zawierać:

 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 2. proponowaną cenę zakupu,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
 4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem, Sędzią – Komisarzem oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym, przedstawicielem upadłego,
 6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własnościowego prawa do nieruchomości,
 7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,
 8. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
 9. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
 10. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
 11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik - Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze w Katowicach ul. Przemysłowa 10, w dniu 18.05.2022 r. o godzinie 11:30.

 1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2.
 2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
 6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
 7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
 8. Wadium zostanie zwrócone oferentowi w terminie czternastu dni w przypadku odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia lub odstąpienia od zawarcia umowy kupna sprzedaży przez Organizatora Przetargu.
 9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
 10. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
 11. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej.
 12. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 13. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.
 14. Potrącenie, przekaz, złożenie do depozytu, akredytywa, weksel oraz wszelkie inne formy zapłaty, poza wymienionymi w § 14 pkt 2, są niedopuszczalne.
 15. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
 16. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
 18. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
 19. Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 501-361-372 w godz. 9:00-15:00.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna