szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Zabudowana działka o pow. 2,7985 ha

Data:
2022-06-15 09:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
3 817 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie działając na podstawie art. 110w § 1 i § 3 w związku z art. 111e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) dalej u.p.e.a, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 czerwca 2022 r. o godz. 9:00,

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie przy ul. 1 Maja 16, w pok. 113 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należącego do MEGAFRUCHT sp. z o.o., zlokalizowanej na działce gruntu nr 27/2 o powierzchni 2,7985 ha w obrębie ewidencyjnym nr 100 miasta Bytów przy ul. Wybickiego 3, dla której Sąd Rejonowy w Bytowie prowadzi księgę wieczystą nr SL1B/00017842/9, zabudowana:

  1. Budynek administracyjno-socjalny nr inw. 1701, powierzchnia zabudowy 383 m2, budynek dwukondygnacyjny, rok zakończenia budowy około 1965, fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły i pustaków, strop nad parterem betonowy z podciągami, stropodach płaski, ściany zewnętrzne otynkowane, pokrycie dachu – papa, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa płycinowa i drewniana, instalacja elektryczna 230/380, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja ciepłownicza, ogrzewanie z własnej kotłowni. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i lokali Starostwa Powiatowego w Bytowie budynek zaewidencjonowany jest pod numerem 13 jako budynek przemysłowy, dwukondygnacyjny, o pow. 383 m2.
  2. Magazyn składowy – tankownia, powierzchnia zabudowy 944 m2, budynek jednokondygnacyjny wolno stojący, rok zakończenia budowy około 1965, fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły białej i pustaków, stropodach nie wentylowany, ściany zewnętrzne otynkowane, pokrycie dachu – papa, wrota metalowe, ramy okienne drewniane i metalowe, podłoga betonowa. Instalacja elektryczna 230/380, instalacja wodno-kanalizacyjna. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i lokali Starostwa Powiatowego w Bytowie budynek zaewidencjonowany jest pod numerem 8 jako pozostałe budynki niemieszkalne, jednokondygnacyjny, o pow. 944 m2.
  3. Budynek koncentratów, hala przerobów, magazyny, łączna powierzchnia zabudowy 2914 m2, budynek wielobryłowy połączony z budynkiem administracyjno-socjalnym, parterowy, rok zakończenia budowy około 1965, fundamenty betonowe, ściany murowane, stropodach żelbetowy, korytkowy na podciągach, ściany zewnętrzne otynkowane, pokrycie dachu blacha i papa, wrota metalowe, okna PCV i metalowe. Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i lokali Starostwa Powiatowego w Bytowie budynek wielobryłowy składa się z :

1)      budynku przemysłowego o pow. 2264 m2, zaewidencjonowanego pod nr 17,

2)      budynku niemieszkalnego o pow. 386 m2, zaewidencjonowanego pod nr 15,

3)      budynku przemysłowego o pow. 86 m2, zaewidencjonowanego pod nr 497,

4)      budynku niemieszkalnego o pow. 77 m2, zaewidencjonowanego pod nr 14,

5)      budynku niemieszkalnego o pow. 101 m2, zaewidencjonowanego pod nr 16.

  1. Budynek kotłowni, warsztatu, magazynowy, łączna powierzchnia zabudowy 1870 m2, budynek wielobryłowy parterowy, rok zakończenia budowy około 1965, fundamenty betonowe, ściany murowane, stropodach żelbetowy, płyty korytkowe, podciągi, ściany otynkowane, pokrycie dachu blacha i papa, okna metalowe. Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i lokali Starostwa Powiatowego w Bytowie budynek wielobryłowy składa się z :

1)      pozostałego budynku niemieszkalnego o pow. 382 m2, zaewidencjonowanego pod nr 9,

2)      budynku przemysłowego o pow. 182 m2, zaewidencjonowanego pod nr 10,

3)      budynku przemysłowego o pow. 560 m2, zaewidencjonowanego pod nr 324,

4)      budynku przemysłowego o pow. 460 m2, zaewidencjonowanego pod nr 322,

5)      pozostałego budynku niemieszkalnego o pow. 152 m2, zaewidencjonowanego pod nr 12,

6)      pozostałego budynku niemieszkalnego o pow. 39 m2, zaewidencjonowanego pod nr 11,

7)      budynku przemysłowego o pow. 95 m2, zaewidencjonowanego pod nr 323.

  1. Budynek portierni z wagą wozową, łączna powierzchnia zabudowy 36 m2, budynek jednobryłowy, parterowy, rok zakończenia budowy około 1965, fundamenty betonowe, ściany murowane, stropodach jednospadowy, ściany otynkowane, pokrycie dachu papa, drzwi drewniane, okna PCV. Instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Budynek wyposażony w wagę wozową 50T. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i lokali Starostwa Powiatowego w Bytowie budynek zaewidencjonowany jest pod numerem 19 jako pozostałe budynki niemieszkalne, jednokondygnacyjny, o pow. 36 m2.
  2. Budynek stacji trafo, łączna powierzchnia zabudowy 53 m2, budynek jednobryłowy parterowy, rok zakończenia budowy około 1965, fundamenty betonowe, ściany murowane, stropodach jednospadowy, ściany otynkowane, pokrycie dachu papa, drzwi metalowe. Instalacja elektryczna, Budynek wyposażony w transformator. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i lokali Starostwa Powiatowego w Bytowie budynek zaewidencjonowany jest pod numerem 18 jako pozostałe budynki niemieszkalne, jednokondygnacyjny, o pow. 53 m2.

 

Wartość oszacowania wynosi 5 090 000,00 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), gdzie wartość użytkowania wieczystego gruntów określono na kwotę 1 676 792,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości i stanowi kwotę 3 817 500,00 zł (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do licytacji powinien zgodnie z art. 111 u.p.e.a złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, t.j. 509 000,00 zł (pięćset dziewięć tysięcy 00/100). Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytowie. Wadium można także wpłacić na rachunek depozytowy tut. Organu egzekucyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski O/O Gdańsk nr 33 1010 1140 0008 3713 9120 0000 z dopiskiem „wadium-licytacja nieruchomości SL1L/00017842/9” (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku organu egzekucyjnego).

 

Zgodnie z art. 111d § 3 u.p.e.a w licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od dnia 01.06.2022 r. do dnia 14.06.2022 r., w dni robocze w godzinach 9:00-12:00, wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie sala obsługi, a w dniach od 13.06.2022 r. do 14.06.2022 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 będzie można oglądać nieruchomość po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu (59) 822-78-01 lub (59) 822-78-04.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności prawa wieczystego nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie tego prawa spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż egzekucyjna przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynności związane z licytacją będą odbywały się z zachowaniem reżimu epidemicznego, obowiązującego w dniu dokonania czynności związanych z licytacją. Jednocześnie w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z COVID-19, zastrzega się możliwość odwołania czynności lub zmiany ich terminu.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Pouczenie:

Na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wybickiego
Kod i miasto:
Bytów
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna