szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości Hemet Sp. z o.o.

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o pow. 948,87 m2 w Żarach - Kunice

Data:
2022-05-26 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości Hemet Sp. z o.o.
tel. 608 248 372
Cena wywoławcza
406 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości

Hemet Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze

 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

  1. nieruchomości zabudowanej obiektami o funkcjach biurowych, magazynowych, produkcyjnych i garażowych, o łącznej pow. 948,87 m2,  położonej w Żarach - Kunice na działce nr  312/5 o powierzchni 8780 m2, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00017829/7, za cenę nie niższą niż 406 000,00 zł (czterysta sześć tysięcy złotych).
  2. nieruchomości gruntowej o powierzchni 6398 m2, położonej w Nowym Kisielinie, gmina Zielona Góra, składającej się z działek nr 394/7, 394/8 oraz udział 5/6 w działce nr 394/6, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00057304/2, za cenę nie niższą niż 69 700,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych),

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest;

1) Złożenie pisemnej oferty do dnia 24.05.2022 r. na adres:

Biuro Syndyka Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 11 (p. nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do biura do dnia 24.05.2022 r.

2) Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do dnia 23.05.2022 r.

      wadium w wysokości:

nieruchomość nr 1 – 40 600,00 zł (czterdzieści tysięcy sześćset złotych),

nieruchomość nr 2 – 6 970,00 zł  (sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych),

na rachunek:

Hemet Sp. z o.o. w upadłości, ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra w ING Bank Śląski S.A.  nr 35 1050 1911 1000 0090 3248 4520.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 23.05.2022 r.

 

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, czy w związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, a jeżeli tak, to czy oferent dokona nabycia nieruchomości za środków pochodzących z majątku osobistego, czy z majątku objętego wspólnością ustawową, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.

 

W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.

Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka, ul. Boh. Westerplatte 11 (pokój nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Boh. Westerplatte 11, pokój nr 519 oraz pod nr tel. 68 444 82 34, 608 248 372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Żary-Kunice
Województwo:
lubuskie
Żary
394.6
394.7
394.8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna