szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w lokalu mieszkalnym o pow. uż. 52,90 m2

Data:
2022-05-27 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 684448234
Cena wywoławcza
140 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

udziału w 1/2 we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Zielonej Górze, ul. Bułgarska 9/9, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi Księgę Wieczystą ZG1E/00092617/5, za cenę nie niższą niż 140 000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych). Lokal położony jest na 5 kondygnacji, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 52,90 m2.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)      Złożenie pisemnej oferty do dnia 27.05.2022 r. na adres:

Biuro Syndyka Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 11 (p. nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do biura do dnia 27.05.2022 r.

2)      Wpłacenie nie później niż do dnia 26.05.2022 r. wadium w wysokości 14 000,00 zł  (czternaście tysięcy złotych) na rachunek:

Tomasz Kunc w upadłości,  PKO BP S.A.  nr 94 1020 5402 0000 0102 0483 4836.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 26.05.2022 r.

 

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, czy w związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, a jeżeli tak, to czy oferent dokona nabycia nieruchomości za środków pochodzących z majątku osobistego, czy z majątku objętego wspólnością ustawową, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.

 

W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.

Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka, ul. Boh. Westerplatte 11 (pokój nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Boh. Westerplatte 11, pokój nr 519 oraz pod nr tel. 68 444 82 34, 608 248 372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
lubuskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna