szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

BUDWAK Sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Ruchomości w postaci: sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia prac górniczych; wyposażenia i sprzętu biurowego

Data:
2022-06-27 12:00
Sprzedawca:
BUDWAK Sp.z o.o. w upadłości
ul. Rymera 19, 44-270 Rybnik
tel. 664-139-258
Cena wywoławcza
60,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:

Ruchomości
Inne
 
 

 

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku spółki BUDWAK sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rybniku ogłasza sprzedaż w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ruchomości w postaci:

1. sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia prac górniczych:

- ładowarka boczno sypiąca                szt.1   -   4 000 zł

- kotwiarka hydrauliczna                    szt.1   -   3 000 zł

- zestaw manewrowy                          szt.1   - 40 000 zł

- podajnik taśmowy                            szt.2   - 10 000 zł za 1 szt.

- spagoładowarka NIWKA                szt.1   - 10 000 zł

- wiertarka udarowo-pneumatyczna  szt.1   -   2 400 zł

- przenośnik taśmowy                         szt.1   - 10 000 zł

- przenośnik taśmowy niekompletny  szt.1   -      600 zł

- młot wyburzeniowy                          szt.1   -        60 zł

- pompa WT 30                                   szt.1   -   1 000 zł

- wiertnica pomostowa                       szt.1   - 12 000 zł

Powyższe ceny są cenami netto

2. wyposażenia biurowego i sprzętu biurowego.

Szczegółowa wycena poszczególnych ruchomości dostępne w biurze syndyka.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem BUDWAK Sp. z o. o. w upadłości - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 181/16 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, dostarczona do dnia 24.06.2022 r. do Biura Syndyka Masy Upadłości ul. W. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej poszczególnej ruchomości na nr rachunku bankowego 45 1020 2472 0000 6702 0205 6323 do dnia  24.06.2022 r.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

 1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
 3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej  ruchomości, i oświadczenie, że nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
 5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
 6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
 7. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,
 8. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
 9. oświadczenie, iż oferent jest bądź nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),
 10. oświadczenie, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i nie będzie wnosił do masy  upadłości roszczeń związanych ze złożeniem oferty,
 11. oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt, iż stan ruchomości może ulec zmianie pomiędzy dniem złożenia oferty, a dniem podpisania umowy sprzedaży za co syndyk nie ponosi odpowiedzialności,
 12. oświadczenie oferenta, że przystępuje do zakupu ruchomości na własne ryzyko i koszt,
 13. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko syndykowi masy upadłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy,
 14. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko osobie pełniącej funkcję syndyka żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy również po zakończeniu postępowania upadłościowego,
 15. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,
 16. oświadczenie oferenta, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 55 § 1 k.c,
 17. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie procedury przetargowej  objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż  ruchomości należących do masy upadłości BUDWAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości  z siedzibą w Rybniku, organizowanym przez syndyka masy upadłości”.

III.  Rozpoznanie ofert odbędzie się w:  Biurze syndyka masy upadłości przy ulicy Gen W. Sikorskiego 35 w Dąbrowie Górniczej (42-520) w dniu 27.06.2022 r.  o godzinie 12:00.

 1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I i II.
 2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
 3. Niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość wyboru oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
 6. W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 7. W przypadku zamieszczenia przez oferenta w ofercie zakupu, nieprawdziwych danych, oferent traci złożone wadium.
 8. Organizator Przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny.
 9. Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży w każdym czasie jeżeli zajdą ku temu przesłanki.
 10. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 11. Oferta składana jest na własny koszt i ryzyko oferenta i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez Organizatora Przetargu.
 12. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.
 13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
 14. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu udzielane są pod nr tel. (32) 260 80 46 lub 882-947-554.

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna