szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w lokalu mieszkalnym o pow. 47,62 m2 wraz z piwnicą o pow. 5,55 m2

Data:
2022-07-01 15:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 509 453 990
Cena wywoławcza
58 049,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości Mirosława Badury, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego  wchodzącego w skład masy upadłości Mirosława Badury osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 379/19.

 

Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Gackach Osiedle Robotnicze nr 7, w obrębie geodezyjnym Leszcze gmina Pińczów o powierzchni użytkowej 47,62 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą  o powierzchni 5,55 m2, udziałem 5317/31858 w częściach wspólnych budynku i takim samym udziałem w gruncie. Księga wieczysta nr KW KI1P/00032496/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pińczowie.

 

Jedyne kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

Cena minimalna udziału  ustalona została zgodnie z wyceną na 58 049,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych).

 

Oferent, pod rygorem nieuwzględnienia oferty, winien złożyć ofertę na piśmie przesyłką pocztową lub osobiście w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 379/19 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup mieszkania w Gackach na adres Syndyk Anna Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

 

Oferent winien złożyć ofertę łącznie z ofertą na zakup udziału1/2 w prawie własności tego samego lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład masy upadłości Zofii Badury w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kiecach Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/18. Oferta na zakup tylko jednego udziału będzie odrzucona. Dopuszczalne jest złożenie ofert na zakup obydwu udziałów w prawie własności lokalu mieszkalnego w jednej kopercie. Niedopuszczalne jest złożenie ofert zawierających różne ceny na poszczególne udziały – takie oferty będą odrzucone.

 

Warunkiem uczestnictwa w procedurze zakupu jest wpłacenie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości numer rachunku 72 1050 1416 1000 0022 5739 0464 z podaniem tytułu wpłaty „Wadium na zakup mieszkania w Gackach  sygn. akt V GUp 379/19” najpóźniej do dnia stanowiącego przedostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwotą wadium ww. rachunku bankowego.

 

Złożenie oferty oznacza  przyjęcie przez oferenta warunków  regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora sprzedaży z wolnej ręki danych osobowych w celach wynikających z realizacji procedury sprzedaży.

 

W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową o zachowaniu przez oferenta terminu do jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

 

Oferta powinna zawierać:

a)      dane oferenta: imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku osób fizycznych, nazwę lub firmę i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, a w przypadku oferentów składających oferty przez pełnomocników – dokument pełnomocnictwa, oraz adres do korespondencji ( wskazane również podanie adresu poczty elektronicznej);

b)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

c)      oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu sprzedaży;

d)     oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży w tym z zapisami w księdze wieczystej oraz opisem i oszacowaniem i niewnoszeniu z tego tytułu zastrzeżeń;

e)      podpis oferenta albo podpisy osoby lub osób umocowanych do działania w imieniu oferenta, niebędącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniach;

f)       aktualny odpis z właściwego rejestru z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi);

g)      w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do sprzedaży z wolnej ręki;

h)      Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży na zasadzie art. 558 § 1 k.c.;

i)        Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy;

j)        Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

 

Oferent może do czasu upływu terminu do składnia ofert, zmienić lub cofnąć złożoną ofertę.

 

W sprzedaży nie mogą uczestniczyć: upadły, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby uczestniczące w procedurze w charakterze urzędowym: syndyk i sędzia komisarz, a także oferent który nie wykonał warunków poprzedniego przetargu lub warunków sprzedaży z wolnej ręki.

 

Złożenie jednej oferty zakupu wystarcza do dokonania sprzedaży.

 

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Syndyka Annę Garbacz w dniu 1 lipca 2022 r. o godz. 15:15 w Kancelarii Syndyka ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

 

Oferta nie spełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia lub złożona po upływie terminu do składnia ofert, a także oferta, do której nie wpłacono wadium zostanie odrzucona.

 

O rozstrzygnięciu konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki decyduje najwyższa oferowana cena.

 

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, syndyk przed wyborem oferty może przeprowadzić dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami obecnymi na otwarciu ofert.

 

Do przeprowadzenia licytacji wystarczy udział jednego oferenta. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej spośród zadeklarowanych w ofertach. Postąpienie podczas licytacji wynosi 1 000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

 

Ewentualna licytacja odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu przyjmowania ofert pisemnych.

 

Syndyk niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta o wyborze oferty.

 

Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek.

 

Syndyk pisemnie zawiadomi wybranego oferenta o terminie i miejscu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

Cena jest płatna w całości  najpóźniej na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy sprzedaży.

 

Syndyk zastrzega możliwość zmiany warunków sprzedaży, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Z regulaminem sprzedaży, operatem szacunkowym i  innymi dokumentami można zapoznać się (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) w Biurze Syndyka ul. Unruga 8, 25-228 Kielce w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godz.8:00-15:30, tel. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl.

 

Oględzin mieszkania w Gackach będzie można dokonać w dniu 24 czerwca 2022 r. o godz.13:00.

 

Nieruchomość jest sprzedawana w takim stanie, w jakim się znajduje na dzień sprzedaży. Osoba zainteresowana nabyciem winna zapoznać się z przedmiotem sprzedaży oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed złożeniem oferty.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 prawa upadłościowego).

 

Wszelkie zarzuty co do przebiegu sprzedaży winny być zgłaszane Syndykowi najpóźniej w dniu przeprowadzenia licytacji pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gacki
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna