szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK ROMAN KUŚ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (nieruchomości i ruchomości)

Data:
2022-07-01 09:00
Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH
GRAŻYNA JANIK ROMAN KUŚ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI
ul. Nowopogońska 1A , 41-205
tel. 501-523-636
Cena wywoławcza
1 473 425,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
 

 

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś spółka jawna w upadłości z siedzibą w Sosnowcu, ogłasza o sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa upadłego położonej w Koniecpolu-Radoszewnicy (dalej ZCP), w trybie przetargu. W skład ZCP wchodzą nieruchomości, budynki, ruchomości w postaci wyposażenia budynków, maszyny, urządzenia, patenty i znaki towarowe.

 

Minimalna cena nabycia wynosi 1 473 425,00 PLN (milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100) netto.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednie złożenie pisemnej oferty zawierającej:

  1. Nazwę lub imię i nazwisko oferenta, siedzibę, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, numer NIP, przy osobach fizycznych wskazanie numeru PESEL oraz podanie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabycie ma nastąpić z majątku wspólnego małżonków (w takiej sytuacji wymagana jest zgoda małżonka na nabycie ZCP), datę sporządzenia oferty.
  2. Udokumentowany status prawny oferenta (aktualny odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).
  3. Oferowaną cenę nie niższą niż minimalna cena nabycia.
  4. Dowód wpłaty wadium.
  5. Oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu przetargu.
  6. Zgodę na nabycie ZCP odpowiednich organów oferenta lub organów administracji (w przypadku obcokrajowców) lub oświadczenie o braku wymogu takiej zgody.
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i prawnym ZCP i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  8. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej regulaminem sprzedaży.
  9. Podpis oferenta lub osób upoważnionych do jego reprezentacji.
  10. Pełnomocnictwo, w razie prezentowania przez pełnomocnika.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach do dnia 30 czerwca 2022 r. z wyłączeniem dnia 17 czerwca 2022r. w godzinach 09:00 – 15:00 w kancelarii notarialnej Notariusza Tomasza Balasa: ul. Matejki 2, 40-077 Katowice, z oznaczeniem “Oferta na zakup ZCP – Koniecpol”.

 

W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy wpłacili w terminie do 30 czerwca 2022 r. wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100). Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego. Wadium może zostać wniesione tylko w pieniądzu i powinno zostać przelane na rachunek bankowy upadłego w Alior Bank S.A.: 83 2490 0005 0000 4530 5078 2938.

 

Rozpoznanie ofert i przeprowadzenie przetargu nastąpi w dniu 01 lipca 2022r. o godzinie 09:00 w kancelarii notarialnej Notariusza Tomasza Balasa: ul. Matejki 2, 40-077 Katowice. Przetarg jest przetargiem ofertowym pisemnym. Szczegółowe warunki i zasady przetargu, wymagane dokumenty i oświadczenia, zwrot wadium, itd. określa regulamin przetargu. Operat szacunkowy z wyceny ZCP będącego przedmiotem sprzedaży oraz regulamin przetargu dostępne są w biurze syndyka ul. Zabrska 14/13, 40-083 Katowice w godz. 9:00-15:00. Dokumenty można oglądać po uprzednim umówieniu telefonicznym – tel. (32) 781-99-93 lub po kontakcie mailowym: sekretariat@legis.info.pl. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu telefonicznym lub po kontakcie mailowym w terminach: 14, 21, 28 czerwca w godzinach od 12:00 do 16:00.

 

Syndyk ma prawo odwołania przetargu w każdym czasie.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna