szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

lokalu mieszkalny o pow. 47,62 m2 wraz z piwnicą o pow. 5,55 m2

Data:
2022-08-19 15:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 41 344 53 37
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki lokalu mieszkalnego  wchodzącego w skład mas upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, w budynku mieszkalnym nr 7 w Osiedlu Robotniczym w Gackach w obrębie geodezyjnym Leszcze gmina Pińczów o powierzchni użytkowej 47,62 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 5,55 m2, udziałem 5317/31858 w częściach wspólnych budynku i takim samym udziałem w gruncie.

Jedyne kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

Cena minimalna udziału ustalona została zgodnie z wyceną na 116.098,00 zł

(słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Oferent, pod rygorem nieuwzględnienia oferty, winien złożyć ofertę na piśmie przesyłką pocztową lub osobiście w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 91/18, V GUp 379/19 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup mieszkania w Gackachna adres Syndyk Anna Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce.

Oferta powinna zawierać elementy wskazane w regulaminie sprzedaży. W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową o zachowaniu przez oferenta terminu do jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w procedurze zakupu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości numer rachunku 73 1050 1429 1000 0022 8687 8901 z podaniem tytułu wpłaty „Wadium na zakup mieszkania w Gackach sygn. akt V GUp 91/18, V GUp 379/19” najpóźniej do dnia stanowiącego przedostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwotą wadium ww. rachunku bankowego. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez oferenta warunków regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora sprzedaży z wolnej ręki danych osobowych w celach wynikających z realizacji procedury sprzedaży. Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Syndyka Annę Garbacz w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godz. 15.15 w Kancelarii Syndyka ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. Oferta niespełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia określonych w regulaminie lub złożona po upływie terminu do składnia ofert, a także oferta, do której nie wpłacono wadium zostanie odrzucona.  O rozstrzygnięciu konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki decyduje najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, syndyk przed wyborem oferty może przeprowadzić dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami obecnymi na otwarciu ofert.  Do przeprowadzenia licytacji wystarczy udział jednego oferenta. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej spośród zadeklarowanych w ofertach. Postąpienie podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty.  Ewentualna licytacja odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu przyjmowania ofert pisemnych. Syndyk niezwłocznie zawiadomi wybranego oferenta o wyborze oferty. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Cena jest płatna w całości najpóźniej na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega możliwość zmiany warunków sprzedaży, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. Z regulaminem sprzedaży, operatem szacunkowym i innymi dokumentami można zapoznać się (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) w Biurze Syndyka ul. Unruga 8, 25 - 228 Kielce w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godz.8.00-16.00, tel. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl. Nieruchomość jest sprzedawana w takim stanie, w jakim się znajduje na dzień sprzedaży. Osoba zainteresowana nabyciem winna zapoznać się z przedmiotem sprzedaży oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed złożeniem oferty. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 prawa upadłościowego). Wszelkie zarzuty co do przebiegu sprzedaży winny być zgłaszane Syndykowi najpóźniej w dniu przeprowadzenia licytacji pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

 

DO POBRANIA:

Dokumentacja fotograficzna

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gacki
Województwo:
świętokrzyskie
1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna