szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Lokal mieszkalny

Data:
2022-08-31 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
97 725,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie, działając na podstawie art.110 w §3 ustawy z 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.J.Dz.U. z 2022 r. poz.479).) podaje do publicznej wiadomości, że 31 sierpnia 2022 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Kwidzynie przy ul. 3 Maja 6 (sala szkoleniowa na II piętrze) odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości: - odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26, położonej w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 33, o pow.użytkowej 29,23 m² z przynależną do lokalu piwnicą nr 47 o pow. 4,41 m², wraz ze związanym z niniejszym prawem własności udziałem 88/10000 części wspólnych działki nr 625 oraz części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal , należącej do zobowiązanej Adriany Panfil, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00051261/4 (lokal mieszkalny, GD1I/00039814/6 – grunt). Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi 130 300 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzysta złotych), cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi 97 725 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 030 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie.Wadium można także wpłacić na dzień przed licytają na konto depozytowe tut. Urzędu, prowadzone w Narodowym Banku Polskim o/Gdańsk nr: 81 1010 1140 0023 1013 9120 0000, z dopiskiem wadium na licytację. Dniem wniesienia wadium przelewem jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu egzekucyjnego. Powyższe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy w płaty wadium na rachunek organu. W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8.00-14.00, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie pok.14, akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy wlasności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym  toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. W sprawie skargi postanowienie wydaje organ egzekucyjny. W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111d §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie informujemy, że mimo odwołania stanu epidemii od 16 maja 2022 roku, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w czasie pobytu na terenie Urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych, tj. przebywanie i poruszanie się na terenie urzędu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, stosowanie się do poleceń pracowników urzędu, zachowanie dystansu pomiędzy pracownikami urzędu i innymi osobami min.1,5 m, dezynfekcja rąk, bez obowiązku zasłaniana usta i nosa maseczką jednorazową. Naczelnik Urzędu Skarbowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
ul. Braterstwa Narodów 33
Kod i miasto:
Kwidzyn
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna