szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż Przedsiębiorstwa Dudek k Sp. z o.o.: nieruchomości i ruchomości x00IN

Data:
2022-08-24 13:00
Sprzedawca:
Dudek&Kostek Sp. z o.o. w upadłości
Al.Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
tel. 534 066 386
Cena wywoławcza
11 056 010,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Ruchomości
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (02 - 017 Warszawa), Al. Jerozolimskie 123A opisanych w operacie szacunkowym z dnia 30 marca 2022 roku na następujących warunkach:

 

I.       Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie w skład którego wchodzą:

 

nieruchomości

1.       nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca przedmiot prawa własności, położona w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rozwojowej 1, miasto Jastrzębie Zdrój, powiat Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 884/14 am-6 o powierzchni 1,0300 ha, opisana w Księdze Wieczystej nr GL1J/00042711/3 oraz działka nr 794/32 am-8 o powierzchni 0,4700 ha opisana w Księdze wieczystej nr GL1J/00046777/1, o łącznej powierzchni 1,5 ha. Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdrój, V Wydział Ksiąg Wieczystych;

2.      zabudowana hala magazynowo - produkcyjna z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni zabudowy 3 254 m2 i powierzchni użytkowej 3 151,87 m2;

3.      słupowa stacja transformatorowa – stacja elektroenergetyczna składająca się z transformatora, rozdzielni średniego napięcia, rozdzielni niskiego napięcia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 4 498 410,00 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

 

ruchomości

4.

agregat gazowy

cena wywoławcza 203 700,00 zł

5.

zespół agregatowy

cena wywoławcza 257 600,00 zł

6.

linia technologiczna dwumodułowa

do recyklingu 8/215 ( pyroliza)

cena wywoławcza 5 554 500,00 zł

7.

szafa chłodnicza 554 L zamek

cena wywoławcza 1 400,00 zł

8.

brykieciarka do sadzy nr fabr. 14/12/15

cena wywoławcza 53 900,00 zł

9.

brykieciarka do metalu

nr TR/BP 120/2015/12-0032-007/2015

cena wywoławcza 298 900,00 zł

10.

system HPLC EN 12916 (klimatyzacja)

cena wywoławcza 40 600,00 zł

11.

chromastograf gazowy sprężony

GC-MS 6800

cena wywoławcza 65 800,00 zł

12.

xplorer – NS analizator siarki i azotu z wyposażeniem

cena wywoławcza 56 700,00 zł

13.

wirówka Digitor 21-C

cena wywoławcza 17 500,00 zł

14.

wirówka laboratoryjna 4*100 ml 30*15ml

cena wywoławcza 3 500,00 zł

15.

waga 1000g szafka 128*128 mm

cena wywoławcza 2 800,00 zł

16.

suszarka z naturalnym obiegiem 0,45l

zakres pracy +5-300st.C

cena wywoławcza 700,00 zł

Cena wywoławcza ruchomości wynosi 6 557 600,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

 

Sprzedaż całego majątku przedsiębiorstwa obejmująca składniki majątkowe przedsiębiorstwa nastąpi za cenę nie niższą niż 11 056 010,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych) do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

 

Sprzedaż będzie się odbywała w ustalonej kolejności: w pierwszej kolejności część dotycząca ruchomości w drugiej kolejności część dotycząca nieruchomości. Jednak w przypadku braku oferentów na część ruchomą majątku (100%), sprzedaż nieruchomości nie zostanie zrealizowana, przetarg na sprzedaż nieruchomości zostanie unieważniony.

 

II.      Pisemne oferty dotyczące nieruchomości w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku. Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Dudek & Kostek Sp. z o. o w upadłości z siedzibą: 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 123A Sygn. akt XII GUp 160/18 „NIERUCHOMOŚCI” i dostarczona do Biura Podawczego w Sądzie Rejonowym Gliwice Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, w godzinach pracy Biura przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura Podawczego.

III.   Pisemne oferty dotyczące ruchomości w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 roku. Oferta winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem: Dudek & Kostek Sp. z o. o w upadłości z siedzibą: 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 123A Sygn. akt XII GUp 160/18 „RUCHOMOŚĆ” z dopiskiem jakiej pozycji dotyczy oferta wg. numeracji określonej w pkt. I ruchomości i dostarczona do Biura Syndyka Jana Mike w godzinach pracy Biura tj. od godziny 9:00 do 14:00, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Biura Syndyka.

IV.   Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej poszczególnego składnika sprzedawanego majątku (słownie: dziesięć procent) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1020 2498 0000 8702 0642 9056 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.

V.      Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

VI.   Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

VII. Sędzia-Komisarz dokonuje otwarcia ofert dotyczących nieruchomości a syndyk dokonuje otwarcia ofert dotyczących ruchomości. Sędzia Komisarz wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

VIII.  Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.

IX.    Oferta kupna powinna zawierać :

1.      nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta;

2.      proponowaną cenę zakupu netto oraz termin i formę zapłaty;

3.      potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

4.      oświadczenie, że oferent nie jest Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej;

5.      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków i zasad w nich zawartych.

X.      Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24 sierpnia 2022 roku, godzina 13:00, sala 112 budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice.

XI.   Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.

XII.     Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

XIII.  Syndyk zawiera umowę sprzedaży na poszczególne składniki majątku w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

XIV.  Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

XV.     Cena sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa – pomniejszona o wpłacone wadium – powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy).

XVI.  Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

XVII.    Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży majątku przedsiębiorstwa zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie XII GUp 160/18, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości 41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 oraz w Sądzie Rejonowym w Gliwicach (XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 41-101 Gliwice).

 

Przedsiębiorstwo można oglądać w terminie od dnia 05 sierpnia 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel. 501 438 343).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Rozwojowa
Kod i miasto:
Jastrzębie-Zdrój
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna