szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa (działki 264/343 i 264/344) o łącznej pow. 12,000 ha

Data:
2022-10-12 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
3 667 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 479) podaje do publicznej wiadomości, że:

 

12 października 2022 r. o godzinie 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2, w pokoju nr 8 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Bąkowo, gmina Kolbudy, powiat gdański (obręb ewidencyjny 0009, Lublewo Gdańskie), stanowiącej nieruchomość gruntową, stanowiącą działki nr 264/343 i nr 264/344 o łącznej powierzchni 12,0000 ha (działka nr 264/343 o powierzchni 6,000 ha i działka nr 264/344 o powierzchni 6,000 ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00231352/3.

 

Zgodnie z planem miejscowym przyjętym uchwałą Rady Gminy Kolbudy nr XXXVI/328/06 z 19.09.2006 r. działki nr 264/343 i nr 364/344 położone są w granicach terenu przeznaczonego na cele rolnicze oraz lasy.

 

Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 4 890 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Cena wywołania w I licytacji nieruchomości wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 3 667 500,00 złotych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 931 ze zm.).

 

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania ww. działek, to jest kwotę 489 000,00 zł. Wadium winno być wpłacone na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział w Gdańsku nr 40 1010 1140 0200 8213 9120 0000 z dopiskiem „wadium egzekucja z nieruchomości GD1G/00231352/3”. Wadium uznaje się złożone, jeżeli wpłata wadium zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna tj. do dnia 11 października 2022 roku. Jest to warunek konieczny do dopuszczenia w licytacji.

 

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie z pracownikiem tut. Urzędu pod nr telefonu 58 77 37 113. W tym samym terminie w siedzibie tut. Urzędu można także przeglądać akta postępowania dot. nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 461) nabycie nieruchomości rolnej, jako następujące w wyniku orzeczenia organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, uprawnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa, do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

 

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

 

POUCZENIE:

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bąkowo
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna