szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

nieruchomość gruntowa niezabudowana

Data:
2022-09-29 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 509 453 990
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Działki i grunty
 

 

 

Syndyk masy upadłości Krystyny Bartos, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bizoręda, gmina Sobków woj. świętokrzyskie, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 821 o powierzchni 0,1420 ha. Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr KI1J/00010268/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość wchodzi w całości w skład masy upadłości Krystyny Bartos zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sędziego-Komisarza sygn. akt 157/21 z dnia 18 stycznia 2022 r. Jedyne kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Cena minimalna nieruchomości ustalona została zgodnie z wyceną na 21.421,00 zł.  (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych) Oferent, pod rygorem nieuwzględnienia oferty, winien złożyć ofertę na piśmie przesyłką pocztową lub osobiście w terminie do dnia 29 września 2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej  i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 157/21 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup nieruchomości w Bizorędziena adres Syndyk Anna Garbacz ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. Oferta winna zawierać wszystkie elementy treściowe – informacje i oświadczenia wymagane zgodnie z regulaminem sprzedaży z wolnej ręki. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie z wolnej ręki w formie konkursu ofert na postawie postanowienia z dnia 12 lipca 2022 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Kiecach Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt V GUp 157/21, w którym Sędzia – Komisarz zezwolił na sprzedaż z wolnej ręki. Warunkiem uczestnictwa w procedurze zakupu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00  (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości numer rachunku 94 1050 1416 1000 0097 4033 9347 z dopiskiem „Wadium na zakup nieruchomości  w Bizorędzie w postępowaniu sygn. akt V GUp 157/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwotą wadium ww. rachunku bankowego. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez oferenta wszystkich warunków zawartych
w regulaminie sprzedaży bez zastrzeżeń oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora sprzedaży z wolnej ręki danych osobowych w celach wynikających z realizacji procedury sprzedaży.
W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową o zachowaniu przez oferenta terminu do jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Oferent może do czasu upływu terminu do składnia ofert, zmienić lub cofnąć złożoną ofertę. Złożenie jednej oferty zakupu wystarcza do dokonania sprzedaży. Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Syndyka Annę Garbacz w dniu 29 września 2022 r. o godz. 15.15 w Kancelarii Syndyka ul. Unruga 8, 25-228 Kielce. Oferta nie spełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia lub złożona po upływie terminu do składnia ofert, a także oferta, do której nie wpłacono wadium zostanie odrzucona. O rozstrzygnięciu konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki decyduje najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, syndyk przed wyborem oferty może przeprowadzić dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami obecnymi na otwarciu ofert. Ewentualna licytacja odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu przyjmowania ofert pisemnych. Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Cena jest płatna w całości najpóźniej na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy sprzedaży. Syndyk zastrzega możliwość zmiany warunków sprzedaży, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. Z regulaminem sprzedaży, operatem szacunkowym i innymi dokumentami można zapoznać się (po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) w Biurze Syndyka ul. Unruga 8, 25 - 228 Kielce w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godz.8.00-15.30, tel. 509 453 990, e-mail: biuro@syndykkielce.pl. Nieruchomość jest sprzedawana w takim stanie, w jakim się znajduje na dzień sprzedaży. Osoba zainteresowana nabyciem winna zapoznać się z przedmiotem sprzedaży oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed złożeniem oferty. Wszelkie zarzuty co do przebiegu sprzedaży winny być zgłaszane Syndykowi najpóźniej  w dniu przeprowadzenia licytacji pod rygorem utraty prawa powoływania ich w dalszym toku postępowania.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
świętokrzyskie
20220405_115133
20220405_115135
20220405_115137
20220405_115200
20220405_115202
20220405_115204
20220405_115206
20220405_115217
20220405_115219
20220405_115222
20220405_115225
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna